Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Oznamy

Informácia k poplatkom za TKOVytlačiť
 

Informácia k poplatkom za TKO

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a schváleného VZN obce Pukanec č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Vám dávame do pozornosti, že aj v roku 2018  majú poplatníci nárok na zníženie alebo odpustenie z uvedeného poplatku. Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období  nezdržiava na území obce Pukanec.

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením aktuálnych dokladov. Zníženie sa vzťahuje aj pre držiteľov  preukazov ZŤP a pre študentov, ak preukážu neprítomnosť na území obce Pukanec dokladom o ubytovaní a dokladom o návšteve školy.

Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku a spĺňajú podmienky na jeho zníženie k 1. januáru 2018 sú povinní predložiť oznámenie s dokladmi do 31. januára 2018.Doklady predložené po stanovenom termíne správca poplatku nebude akceptovať.

Bc. Elena Lokšová
správca poplatkov TKO

Poplatky TKO


 
 

Daň z nehnuteľnosti Vytlačiť
 

Daň z nehnuteľnosti

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona číslo 582/2004 Z. z. 23. septembra 2004 vzniká daňová povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Pukanec v roku 2017, alebo u ktorých došlo k zmene (kúpa, predaj, dedenie, druh alebo výmera pozemku, účel využitia a pod.)

Priznanie je potrebné podať do 31. januára 2018.

V prípade dodatočného zistenia nezrovnalostí správcom dane bude daňovníkovi spolu s výzvou na podanie dodatočného daňového priznania uložená i pokuta v zmysle daňového zákona č. 563/2009 Z. z. § 155 písm. e) vo výške od 60 € do 3 000 €.

Emília Uhrinčaťová

 


 
 

Milé záhradkárky a záhradkári Vytlačiť
 

Milé záhradkárky a záhradkári ,                                            


        dovoľte nám poďakovať sa za prácu vykonanú v roku 2017 a do roku 2018 všetkým zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, optimizmu, spokojnosti, radosti a úspechov.

Milé záhradkárky a záhradkári

Želáme všetkým záhradkárom, ale aj všetkým občanom Pukanca aby mali každý deň tisíc dôvodov na úsmev a radosť.           

 Pavel    H e r c z e g

 a výbor ZO SZZ v Pukanci


 
 

Nový zberový kalendárVytlačiť
 

TKOZberový kalendár na 1. štvrťrok 2018

pre zber separovaného

a tuhého komunálneho odpadu

si môžete vytlačiť tu

 

 

 zdroj: ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“, Za múrom 37, 93505  Pukanec


 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava VYZÝVAVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Stred

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §llods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná , a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O  nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných  dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s., tel. č. +421(0)37-7763639

V Nitre, 14.11.2017.


 
 
Položky 1-5 z 5

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 19.1.2018

meniny má: Drahomíra, Mário

Aktualizované

17. 1. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Komunitný plán sociálnych služieb

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Thermospol, s.r.o. , Námestie mieru 11/6, 935 05 Pukanec Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Laboratórny rozbor vody

Laboratórny rozbor vzorky z verejného vodovodu Pukanec, časť Majere.

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13891971

Úvodná stránka