Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Čestní občania

Rudolf Hammerbacher

Rudolf Hammerbacher14.9.2002 bolo udelené čestné občianstvo Rudolfovi Hammerbacherovi za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Rudolf Hammerbacher sa narodil 9.6.1923 v Mníchove. V roku 1941 musel narukovať do Wehrmachtu. Do konca 2. svetovej vojny bol nasadený ako horský strelec v Rusku a na Balárach.  V roku 1946 sa začal u svojho strýka učiť za stolára. Po vyučení vykonal v roku 1952 záverečné skúšky a stal sa stolárskym majstrom. Prevzal podnik svojho strýka. 31.7.1954 sa oženil s Christine, rodenou Lang, narodili sa im tri deti: Ruprecht (r.n. 1955), Bernhard (r.n. 1960), Ursula (r.n. 1964).

Ursula a Bernhard prevzali podnik svojho otca na prelome rokov 1980 / 1981. V auguste 1991 prišiel prvý raz do Pukanca s návrhom nadviazať s vtedajším O.Z. SMREČINA obchodnú spoluprácu. Obchodná spolupráca sa v nasledujúcich rokoch rozvíjala a prerástla do kapitálového vstupu Hammerbacher GmbH do EXUNACO INTERIERY, a.s. ktorý sa v priebehu rokov 1999 až 2002 vyvinul do súčastného väčšinového podielu. Rudolf Hammerbacher zomrel 25.12. 2006


 

RNDr. Miroslav Harman, CsC.

RNDr. Miroslav Harman, CsC. foto: archiv OZ TERRA BANENZIUM7.7.2007  bolo udelené čestné občiansvo RNDr. Miroslavi Harmanovi CSc za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

RNDr. Miroslav Harman CSc. sa narodil v Hronci pri Brezne 28.6.1932. Po skončení gymnázia začal v rokoch 1950-52  študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore geológia. Po absolvovaní troch rokov bol vyslaný do Prahy na Prírodovedeckú fakultu Karlovej Univerzity, na špeciálny odbor petrografia a mineralógia rudných ložísk a hornín. Toto štúdium ukončil titulom RNDr. Po skončení vysokoškolského štúdia začal v rokoch 1955-58 pracovať v Slovenskom geologickom ústave v Bratislave, odkiaľ prešiel na novo vytvárajúcu sa Fakultu geologicko - geografickú, kde pôsobil na Katedre petrografie s poverením zriadiť laboratórium elektrónovej optickej mikroskopie na štúdium ílovitých minerálov a ich štrukturálnej morfológie a zmien v petrografických procesoch. Bol dlhoročným výkonným šéfredaktorom Geologického zborníka za celú Geologickú spoločnosť v SR a vydával a redigoval aj geologické listy ACTA GEOLOGICA vrátane expedície aj pre zahraničie. Aj počas obdobia dlhodobého chalupárenia v Pukanci bol publikačne činný. Osobitne je potrebné spomenúť jeho oduševnené rozprávanie zamerané na históriu Pukanca a jeho okolia v archeologických súvislostiach. Zaujímal sa o hradiská z minulosti našich predkov. Sledoval ich obranné systémy vrátane spečeného ochranného valu v Pečeniciach, k čomu sa dopracoval úzkou spoluprácou s historikom Dr. Pavlom Dvořákom, ako aj spoluprácou s prof. Václavom Furmánkom zo Slovenského archeologického ústavu v Nitre. RNDr. Miroslav Harman CSc. zomrel 15.1.2008.

zdroj: http://www.terrabanensium.sk/harman
 


 

akademický maliar Viktor Bilčík

akademický maliar Viktor Bilčík, foto: <a href=http://www.bilcik.eu/SK/indexsk.html" src="/portals_pictures/i_001825/i_1825911.jpg" style="width: 174px; height: 250px; border-width: 0px; border-style: solid; margin: 0px 5px; float: left;" title="akademický maliar Viktor Bilčík, foto: http://www.bilcik.eu/SK/indexsk.html" >5.7.2008  bolo udelené čestné občiansvo akademickému maliarovi Viktori Bilčíkovi za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Akademický maliar Viktor Bilčík sa narodil 16.8.1938 v Novom Meste nad Váhom. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Petra Matejku, Desidera Millyho a Karla Veselého, ukončené absolutóriom a promovaním na akademického maliara v roku 1963. Pracoval ako odborný reštaurátor v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, neskôr ako samostatný odborný reštaurátor na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a v Štátnych reštaurátorských atelieroch, v Bratislave. Ako reštaurátor pracoval na záchrane mnohých kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska. Napríklad reštauroval gorický oltár Panny Márie v Pukanci, mortária a epitafy v Trnave, Spišskej Kapitule, záchrane výtvarných pamiatok zo zátopovej oblasti Liptovská Mara a množstvo ďaľších obrazov a plastík. Vytvoril tiež kópiu „Poslednej večere“ od Majstra Pavla z Levoče pre Svetovú výstavu v Montreale. V komornej tvorbe sa zaoberá predovšetkým zobrazovaniu krajiny s dôrazom na animalistický obsah. Medzi najznámejšie obrazy patria „Devana“ a „Poľovnícke pastorále“, ktoré sú majetkom Múzea vo Sv. Antone. V roku 2006 bol ocenený aj bronzovou medailou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Akademický maliar Viktori Bilčíkovi zomrel 25.11. 2013.

zdroj: http://www.bilcik.eu/SK/indexsk.html
 


 

prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., doctor honoris causa

prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. foto: <a href=www.facebook.com/Rady.do.zahrady.profesor.Hricovsky" src="/portals_pictures/i_001827/i_1827173.jpg" style="width: 195px; height: 250px; border-width: 0px; border-style: solid; margin: 0px 5px; float: left;" title="prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. foto: www.facebook.com/Rady.do.zahrady.profesor.Hricovsky" >5.7.2008  bolo udelené čestné občiansvo prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc., doctor honoris causa za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc., doctor honoris causa sa narodil 23.1.1932 v Hornom Hričove. Od mladosti sa zaujímal o ovocinárstvo, preto absolvoval Vysokú školu zemědelskú v Lednici na Morave. Vypracoval sa na odborníka v odbore ovocinárstva, pôsobil v ovocinárskom výskume na Šľachtiteľskej stanici v Rajeckých Tepliciach, Zarieč -Keblove, plantáži drobného ovocia v Okoličnom, VÚRV v Piešťanoch a v rokoch 1977 - 1989 viedol Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín v Bojniciach (čestné občianstvo mesta Bojnice), aby napokon v roku 1989 "zakotvil" na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa v roku 1990 zaslúžil o zrod Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva. Vzápätí bol ako prvý na Slovensku menovaný vysokoškolským profesorom v odbore záhradníctvo. Na celom Slovensku a v zahraničí je známy ako významný pomológ a neúnavný propagátor záhradníctva a ovocinárstva. Na akademickej pôde vychoval veľa odborníkov ovocinárov a záhradníkov pre potrebu záhradníckej praxe. Svoje bohaté vedomosti však rozdáva aj širokej laickej verejnosti. Ročne absolvuje stovky prednášok a praktických inštruktáží, je členom redakčných rád i prispievateľom v mnohých časopisoch, vídame a počúvame jeho cenné názory a praktické rady v Slovenskej televízii i Slovenskom rozhlase, je autorom desiatok odborných publikácií... Jeho krédom je: " Práca vždy bola a stále je mojím koníčkom."
Dňa 7.1.2010 udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v historickej budove  Slovenskej národnej rady Prof. Ing. Ivanovi Hričovskému, DrSc, dr.h.c. najvyššie štátne vyznamenanie.

zdroj: http://www.obechornyhricov.sk/assets/Zdroje/kronika/Kronika-obce-2010-web.pdf
 


 

Doc. Ing. Jozef Húska, CsC.

Doc. Ing. Jozef Húska, CsC.5.7.2008  bolo udelené čestné občiansvo Doc. Ing. Jozefi Húskovi, CsC., emeritnými docentovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Narodil sa 9.1.1936 v Uhliskách. Základnú školu apsolvoval v Uhliskách a meštiansku školu v Pukanci. Je absolventom  Strednej poľnohospodárskej školy v Leviciach (1951-55), Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1955-1960). Pôsobil ako asistent Katedry rastlinnej výroby Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1960-62). Bol predsedom JRD v Kapinciach v okrese Nitra (1963-1965) a odborný asistent VŠP v Nitre (1965-1977), CSc.(1971), docent (1977), riaditeľ Výskumného ústavu kukurice v Trnave (1981-1990). V rokoch 1990–2001 pôsobil na Katedre rastlinnej výroby Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre (2001–2003). Profesné aktivity: výskum a optimalizácia pestovania hustosiatych obilnín, koordinátor hlavných výskumných úloh s ozimnou pšenicou, kukuricou a láskavcom. Je organizátor medzinárodných kongresov Eucarpia, IWGO, zakladateľ výskumu s netradičnou plodinou “kultúrny láskavec – Amaranthus L.“, pôvodca metodiky biologickej inventarizácie obilnín v praxi. Je autor vyše 282 vedeckých štúdií a početných odborných publikácií. Vedúci autor. kolektívu publikácie: „Agroturistika, príroda  a  poľnohospodárstvo“ (1995), editor početných zborníkov z vedeckých konferencií. Zakladateľom a gestorom predmetu agroturistika. Spoluzakladateľom „Európskej asociácie pre Amaranth“, v rokoch 1997-1999 a jej prezident . Zakladajúcim členom Pobočky  Slovenskej spoločnosti pre poľnohospdárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Nitre, predsedom Pobočky (1975-1982). Nositeľ štátneho vyznamenania „Radu práce“(1973), medaila Čs. akadémie zemědelských věd  „Za zásluhy o rozvoj vedy a výskumu (1973), nositeľ Medaily J. Fándliho (2000) a ďalších 56 rôznych školských, podnikových, okresných, krajských, rezortných a iných vyznamenaní. Vykonal množstvo odborných prednášok pre širokú poľnohospodárku prax. V zahraničí prednášal 33 krát. Od roku 2004 ako dôchodca je aktívny prednášateľ na Agroinštitúte v Nitre v rámci rôznych vzdelávacích kurzov (SAPARD, Sektorový operačný program, Projektu „In nature“. Ďalej „Socrates – Erasmus“ v Brne na VŠZ, UTV na SPU v Nitre  a dalšie) so zameraním na vidieckú turistiku, agroturistiku, sprievodcovstvo a na tvorbu podnikateľských plánov. Od  založenia OZ Magna Via v r. 1999 doteraz je jeho predsedom. Bol zakladateľom ďalšieho OZ pre ekologický cestovný ruch Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, t. č. je viceprezidentom.


 

Christine Hammerbacher

Christine Hammerbacher31.8.2011 bolo udelené čestné občianstvo Christine Hammerbacher  pri príležitosti dvadsaťročnej spolupráce firmy Hammerbacher GmbH -  Neumarkt   a Hammerbacher SK s.r.o. za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Christine Hammerbacher, rodená Lang sa narodila 18.10.1927 v Regensburgu. V rokoch 1933 - 1937 bola žiačkou ľudovej školy a neskôr vyššej reálnej školy. V rokoch 1946 - 1947 získala vzdelanie učiteľky základnej školy. 31.7.1954 sa vydala za Rudolfa Hammerbachera, narodili sa im tri deti: Ruprecht (r.n. 1955), Bernhard (r.n. 1960), Ursula (r.n. 1964).

Do roku 1964 bola učiteľkou v Neumarkte. Po narodení tretieho dieťaťa nastúpila do podniku svojho manžela ako účtovníčka. V oddelení účtovníctva pracuje dodnes. Firma v roku 2012 si pripomenula 125 rokov svojej existencie.


 

PhDr. Katarína Holbová

PhDr. Katarína Holbová7.7.2012 bolo udelené čestné občiansvo PhDr. Kataríne Holbovej za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Narodila sa v Leviciach 25.10.1948 študovala v Bratislave na Strednej škole umeleckého priemyslu odbor textil (špecializácia čipkárstvo a výšivkárstvo). Po maturite študovala etnografiu na Filozofickej fakulte U.K. v Bratislave. Pracovala v Tekovské múzeum v Leviciach (1.8.1973 – 30.6.2006) ako samostatná odborná pracovníčka etnografka. Svoju odbornosť uplatnila predovšetkým pri zveľadení  zbierkových fondov, najmä národopisnej zbierky. Založila niekoľko nových tematických kolekcií (napr. kraslice, dobové fotografie, stavebné prvky), fond záznamov folklórnych prejavov, podstatne rozšírila fotodokumentáciu prejavov materiálnej i duchovnej kultúry regiónu Levického okresu. Vytvorila dve vysunuté národopisné expozície Tekovského múzea – Vodný mlyn  Bohunice (1978) a Skalné obydlia v Brhlovciach  (1992). Výsledky odbornej práce prezentovala v popularizačných článkoch v regionálnej tlači aj v materiálových štúdiách v odborných periodikách . V 80. r. 20. stor. ako členka výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV viedla jej zsl. pobočku a mala  na starosti tiež členov SNN v slovenských múzeách. Od r. 1997 do r. 2006 bola predsedníčkou Národopisnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Po odchode na dôchodok sa ďalej venuje svojmu odboru – etnológii (výskum, výstavy, prednášky, publikačná činnosť).  Ako etnografka Tekovského múzea často navštevovala Pukanec, hlavne tunajších majstrov hrnčiarov a iných remeselníkov. Dokumentovala kultúru Pukanca nielen v zbierkovom fonde, ale tiež na výstavách a v publikačnej činnosti.  Hlavnou aktivitou od jesene 2006 sa však stala realizácia projektu revitalizácie levickej Kalvárie, je jednou z 3 zakladajúcich členov a podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi.


 

Ing. Milana Pálka

Ing. Milana Pálka4.7.2015  bolo udelené čestného občianstva obce Pukanec in memoriam pánovi Ing. Milanovi Pálkovi za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena obce Pukanec.

Ing. Milan Pálka sa narodil 21.12.1927 v Novej Bani. Jeho pukanské korene sú spojené s prastarým otcom, pukanským rodákom Michalom Cibulkom (1823 – 1886), ktorý sa v roku 1850 presťahoval do Novej Bane, kde si zariadil garbiarstvo a v roku 1852 sa oženil so Zuzanou Ollíkovou, dcérou pukanských prisťahovalcov. Starou matkou mu bola Anna Graczová, dcéra národovca, ktorý vo svojom dome prijímal J. Haška, Andreja Kmeťa, Martina Kukučína a iných. Ing. Pálka bol veľkým pukanským patriotom. Milan Pálka začal podrobný genealogický prieskum pukanských rodov, podnietil k tomu aj mnoho ďalších rodákov. Svoje poznatky z výskumu publikoval v rokoch 2006 – 2010 v Pukanských novinách a v Pohroní, čím prispel k rozvoju historického povedomia a záujmu o lokálnu históriu pukanských občanov, rodákov a priaznivcov Pukanca. Zaoberal sa osobnosťami, ktoré mali nadnárodný dosah a výskumom ich vzťahov k Pukancu napr. Šándorom Petöfim (Alexander Petrovič) - Pohronie č. 41/2007, Martinom Bujnom a jeho synom Ivanom, slovenským evanjelickým farárom v rumunskom Nadlaku, ktorý sa stal družobným mestom Pukanca. Zmapoval rod Holubyovcov v Pukanci, z ktorého vzišlo v 19. storočí mnoho vynikajúcich osobností, spriaznených s ďalšími významnými slovenskými rodmi, ako boli Holéczyovci, Jurkovičovci, Royovci, Štúrovci. a iní. Významne prispel k zachovaniu pamiatky o návšteve Pukanca významného svetového autora, českého spisovateľa Jaroslava Haška. Impulz, ktorým Ing. Pálka podnietil záujem o konkrétnu históriu a dedičstvo predchádzajúcich generácií Pukančanov ožil aj v založení občianskeho združenia Samuela Šikeťa a pukanskej histórie a v jeho aktívnej kultúrnej a osvetovej činnosti.

Ing. Milan Pálka zomrel v Bratislave 5. 7. 2011 vo veku 83 rokov.


 

Mgr. Ján Králik

Mgr. Ján Králik, foto: M. Mezei2.7.2016  bolo udelené čestného občianstva obce Pukanec pánovi Mgr. Jánovi Králikovi za prínos o rozvoj a šírenie dobrého mena rodnej obce Pukanec.

Ján Králik sa narodil v Pukanci 27. augusta 1921 v rodine čižmára a dámskej krajčírky . Jeho otec bol zanieteným historikom-amatérom a prispel k poznaniu pukanskej histórie i usporiadaniu pukanského archívu. Mladému Jánovi sa dostalo v rodine dobrej výchovy s hlbokým zmyslom pre poctivosť, pravdu a spravodlivosť a v pukanskej ľudovej a meštianskej škole aj dobrého základného vzdelania, ktoré ukončil v roku 1937. Potom sa zamestnal ako neplatený lesný praktikant na lesnom hospodárstve obce Pukaneca a u Správy štátnych lesov v Bohuniciach, kde pôsobil až do roku 1941. Hlboký vnútorný vzťah k prírode rozhodol o jeho celoživotnej ceste. Po skončení praxe nastúpil na štúdium na Štátnej škole pre lesných hájnikov v Liptovskom Hrádku. Pokračoval na Vyššej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, ktorú ukončil maturitou v roku 1946. Pracoval ako pedagóg lesníckych odborných predmetov na Štátnej horárskej škole v Jelšave, neskôr ako riaditeľ Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici. Tu popri zamestnaní absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor biológia, geológia a zemepis, ktoré ukončil v roku 1958. Počas pôsobenia na tejto škole bol 24 rokov pedagogickým zástupcom jej riaditeľa a 28 rokov správcom jej botanickej záhrady. 

V roku 1984 odišiel do dôchodku a presťahoval sa do Levíc.

V priebehu bohatej pedagogickej činnosti publikoval stovky odborných a popularizačných prác a článkov.v miestnej, regionálnej a celoslovenskej tlači. V tomto pokračoval aj po odchode do dôchodku. V roku 2015 mu vyšla kniha „Moje lesnícke decéniá“ so spomienkami na rodný Pukanec.
Veľkú pozornosť venoval moruši čiernej v Pukanci, keď spoločne s Jánom Rosenbergerom st. urobili súpis jej výskytu v tejto lokalite, napísali prácu: Chránený prírodný výtvor „Pukanské moruše čierne“ a zaslúžili sa o vyhlásenie ochrany tohto dedičstva našich predkov.

Info: www.svetobeznik-samuel-siket.sk


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17993597

Úvodná stránka