Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Činnosť ZO SZZ

Uvedenie altánku do používania

Uvedenie altánku do používania

Uvedenie altánku do používania

Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Pukanci  ako poďakovanie všetkým brigádnikom, členom ZO SZZ,  ako aj ostatným pukančanom, ktorí  sa ochotne zapojili do brigád organizovaných  záhradkármi pri budovaní  prekrytého altánku so  sedením  vo dvore Domu záhradkárov,  pripravil večeru s posedením, spojenú s „uvedením altánku do používania“. Veľké poďakovanie vyslovil pri tejto príležitosti predseda ZO SZZ pán Herczeg  pánovi Jozefovi Pacherovi, ktorý našej ZO SZZ v Pukanci poskytol na vybudovanie altánku materiál - drevo. Altánok bude slúžiť predovšetkým členom našej ZO  SZZ, ale budú si ho môcť  za poplatok prenajať aj ostatní občania.

ZO_SZZ_ALTANOK_2017_001.jpg ZO_SZZ_ALTANOK_2017_008.jpg ZO_SZZ_ALTANOK_2017_009.jpg

Viac fotografií nájdete v galérii ZO SZZ.


 

PRT 2017

Ochutnávka pukanských vínV rámci 25. ročníka Pukanských remeselníckych trhov pripravila ZO SZZ v Pukanci pre  Pukančanov a pre všetkých návštevníkov Pukanca,  ktorí si príležitostne radi vychutnajú dúšok dobrého vína  verejnú ochutnávku pukanských vín, spojenú s malým občerstvením, ktorá sa uskutočnila 1. júla 2017 v Dome záhradkárov v Pukanci. Na ochutnávke mohli návštevníci ochutnať vína Ing. Jána Rosenbergera, p. Andreja Kurtiho, p. Ladislava Hruškoviča, Ing. Viliama Hruškoviča, Mgr. Dušana Bahnu, p. Jozefa Blahu, p. Jána Galbavého a iných vinohradníkov z Pukanca.

Výstava na PRT 2017 v Dome záhradkárov - p. Maľach

Vo veľkej miestnosti v Dome záhradkárov v Pukanci  bola nainštalovaná prekrásna výstava fotografií „Krásne Slovensko v Srbsku“, ktorá zachytila očami fotografa, pána Máľacha 47. Folklórny festival vojvodinských Slovákov  „Tancuj, tancuj...“ v Hložanoch , ktorý sa konal 27. mája 2017, stretnutie dolnozemských Slovákov zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska.Veľká miestnosť a kuchynka Domu záhradkárov počas Pukanských remeselníckych trhov poslúžila a používala sa na poskytnutie večere pre pozvaných hostí obce Pukanec – krajanov zo Selenče a z Nadlaku.
 

 

ZO SZZ PRT 2017Dvor záhradkárov bol v rámci Pukanských remeselníckych trhov prenajatý súkromnému podnikateľovi zo Žiaru nad Hronom, ktorého ponuka občerstvenia bola bohatá a návštevníkmi vyslovená spokojnosť s kvalitou nás potešila.

 

 

Ing. E.Benkovičová


 

Ukážku jarného rezu ovocných stromov

Ukážku jarného rezu ovocných stromovV spolupráci so ZO SZZ sme zorganizovali ukážku jarného rezu ovocných stromov.

Ukážku predviedol skúsený pestovateľ pán Mojžiš z Banskej Štiavnice. Počas prednášky ostrihal všetky mladé stromčeky v Komunitnej záhrade.

Ukážku jarného rezu ovocných stromovPopritom stihol porozdávať dobré rady ohľadom pestovania ovocných drevín, od výberu vhodnej odrody, prípravy pôdy, po tvarovanie koruny.

Dušana Zacharová
KC Pukanec


 

Členská schôdza ZO SZZ v Pukanci, konaná dňa 18. marca 2017

1. Otvorenie.

Ing. Benkovičová, členka výboru ZO SZZ v Pukanci otvorila členskú schôdzuZO SZZ v Pukanci, privítala všetkých členov ZO, osobitne vzácnych hostí :

 • p. Bohuša Mojžiša, člena predsedníctvaRepublikového výboru SZZ,
 • p. doc. Jozefa Húsku,
 • Mgr. Helenu Kováčovú, hospodárku OV SZZ v Leviciach,
 • p. Alexandra Ťapaja, predsedu ZO SZZ v Žemberovciach,
 • p. Michaelu Mojžišovú, členku ZO SZZ v Banskej Štiavnici, Štefultov,
 • Ing. Jána Rievaja, starostu obce Pukanec.

2. Schválenie programu.

Ing. Benkovičová v meneVýboruZO SZZ navrhla, abysa dnešná výročná členská schôdzariadila nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu
 • Voľba návrhovej komisie
 • Správa o činnosti ZO SZZ Pukanec za rok 2016
 • Správa o hospodárení ZO SZZ Pukanec za rok 2016
 • Návrh plánu práce na rok 2017 a rozpočet na rok 2017
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

K  navrhovanému programuneboli vznesené žiadne pripomienky, doplňujúce návrhy anipozmeňujúce návrhy. Hlasovanie o predloženom návrhu programu:

Za:84proti:0zdržal sa: 0

Po hlasovaní bolo konštatované,že dnešnáčlenskáschôdza sa bude riadiť programom v znení, ktorý bol navrhnutý výborom ZO SZZ v Pukanci a bol jednomyseľne schválený.

3. Voľba návrhovej komisie.

        Ing. Benkovičová na základe odporúčania Výboru ZO SZZpredniesla návrh, aby  návrhová komisia pracovala v trojčlennom zložení nasledovne:

 • JUDr. Marian Pacher, predseda
 • p. Martin Udvardy, člen,
 • p. Ladislav Zabák, člen.

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:84proti:0zdržal sa: 0

Po hlasovaní bolo konštatované,že návrhová komisia bude pracovať v zložení tak, ako bola navrhnutá výborom ZO SZZa jej zloženie bolo jednohlasne schválené.

4. Správa o činnosti ZO SZZ v Pukanci za rok 2016.

Ing.Rosenberger , tajomník ZO SZZv Pukancipredniesol správuo činnosti ZO SZZ v Pukanci za rok 2016.Po prednesení správy o činnosti ZO SZZ v Pukanciza rok 2016 boli členoviaZO SZZvyzvaní, že ak majú k uvedenej správe pripomienky, prípadne otázky, aby ich predniesli v diskusii.

5. Správa o hospodárení ZO SZZ v Pukanci za rok 2016.

Pán Pavel Herczeg, predsedaZO SZZ predniesol správu o hospodárení ZO SZZ v Pukanci za rok 2016. Po prednesení správy a návrhu rozpočtu boli členovia ZO SZZ vyzvaní, ak majú pripomienky k uvedenému materiálumôžu ich predniesť v  diskusii.

6. Návrh plánu práce na  rok 2017 a rozpočet na rok 2017.

Pán Pavel Herczeg, predsedaZO SZZ predniesolnávrh plánu práce na ďalšie obdobie a návrh rozpočtu na rok 2017.Po predneseníboli členovia ZO SZZ vyzvaní, ak majú pripomienky k uvedenému plánu môžu ich predniesť v  diskusii.

7. Správa kontrolnej a revíznej komisie.

Ing.Macko, predseda revíznej a kontrolnej komisie predniesol správu revíznej a kontrolnej komisie za rok 2016. Po prednesení správy revíznej a kontrolnej komisie boli členovia ZO SZZ vyzvaní, ak majú pripomienky k uvedenej správemôžu ich predniesť v  diskusii.

8. Rôzne.

Pán Herczeg, predseda ZO SZZ v Pukanci informoval členov ZO o vyznamenaníRepublikového výboru 3. stupňa pre p. Titurusa, ktorý však nebol prítomný. Konštatoval, že vyznamenanie mu bude odovzdané dodatočne. Ďalej informoval o udelení diplomu p. Korbeľovi za 2. miesto v  súťaži„Jablko roka“, ktorý však nebol prítomný. Konštatoval, že vyznamenanie mu bude odovzdané dodatočne..

9. Diskusia

a) p. Mojžiš – pozdravil pukanských záhradkárov, vyzdvihol činnosť ZO  SZZ v Pukanci, konštatoval, že všetky záhradkárske organizácie zápasia s nedostatkom  financií. Informoval, že súťaže v reze drevín sa nerobia kvôli nedostatku financií  a výstava Jablko roka  sa koná s podporou sponzorov. ZO SZZ Pukanec patrí k tým najlepším na Slovensku. Konštatoval, že spolupráca so ZO SZZ v Banskej Štiavnici funguje dobre, vie pomôcť pri reze drevín ak bude pozvaný.

b) p. Kováčová – konštatovala, že SZZ má 60 rokov od založenia. Má tradíciu vo výstave vín, súťažiach vo viazaní a aranžovaní kvetov, súťaží O najkrajšie jablko, v reze ovocných stromov, funguje právna poradňa. Poďakovala sa všetkým záhradkárom za činnosť.  Informovala o predajniach v Leviciach, kde majú členovia SZZ so zaplatenou známkou na aktuálny rok zľavy od 5 do 15%.

c) p. Ťapaj – konštatoval, že už tretiu marcovú sobotu je v Pukanci, zúčastnil sa odbornej i verejnej degustácie a dnes je na členskej schôdzi. Poďakoval členom ZO, že si platia známky, lebo len tak môže ZO fungovať, keďže iných financií niet. Informoval, že napriek úsiliu, sa ich ZO v Žemberovciach nedarí získavať mladých ľudí do svojich radov.

d) Ing. Rievaj – pozdravil záhradkárov a konštatoval, že spoločných akcií je veľa, vyzdvihol komunitnú záhradu na ktorú sa podarilo získať financie, a podarilo sa ju zrealizovať hlavne vďaka záhradkárom, za čo vyslovil záhradkárom veľkú vďaku. Z vynaloženého úsilia vznikne o 2 – 3 roky veľmi pekná záhrada. Cieľom projektu bolo získať mladých ľudí na prácu do záhrady a odviesť ich od počítačov. Komunitná záhrada čaká na dokončenie jazierka a úpravu svahov. Vyzval záhradkárov, aby prišli pomôcť, aby sa zorganizovali spoločné brigády. Nakoľko Pukanec čakajú v júli PRT vyslovil želanie, aby fungoval aj záhradkársky dvor, navrhol otvoriť ho spolu s obcou, je potrebné povedať, čo má on ako starosta zabezpečiť s tým, že financie, ktoré by predaj priniesol, by ostali v ZO SZZ v Pukanci. Máme snahu pomôcť našim, nie cudzím. Ak budú chcieť záhradkári ísť na výstavu, prípadne zrelaxovať, autobus je k dispozícii. Záverom poďakoval p. Stroškovi za morušu, ktorú daroval do komunitnej záhrady.

e) p. Stroška – informoval, že robí prednášky o moruši a stručne zhrnul, čo všetko z moruši sa dá použiť a má liečivé účinky – listy, halúzky a samozrejme plody  -od čaju , olejov , emulzií, džemov, sirupov a samozrejme zaváranín. Jedná sa o fantastický všeliek.

f) p. Mojžišová – poďakovala za pozvanie, vyslovila želanie, aby ZO v Pukanci a v Banskej Štiavnici viac spolupracovali, pozvala predsedu ZO SZZ v Pukanci na členskú schôdzu ZO SZZ v Banskej Štiavnici o týždeň a informovala, že cca 30 predajní v Banskej Štiavnici pre záhradkárov s preukazom záhradkára a zaplatenou  známkou  v aktuálnom roku bude poskytovať zľavy od 5 do 15%. Zoznam predajní bude p. Herczegovi na schôdzi  v Banskej Štiavnici poskytnutý.

g) doc. Húska – pozdravil záhradkárov  a konštatoval, že ľudia o pukančanoch vedia, funguje propagácia prostredníctvom párancov, robí sa tu dobrá práca, treba podporiť aj deti, ktoré majú záujem o pôdu a o prácu s pôdou. Odovzdal pozdrav od Ing. Hričovského, ktorý želá pukančanom všetko dobré a je k dispozícii pomôcť. Hovoril, že chodí so študentami  aj s rôznymi zájazdami po značkách  Magna Via, kde jedna z nich je aj v Pukanci. Pri tejto príležitosti vždy povie, že v Pukanci je dobre pracujúca ZO záhradkárov. Hovoril, že je potrebné zapájať  do činnosti mladých ľudí.

10. Návrh na uznesenie.

JUDr. Pacher, predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z členskej  schôdze ZO SZZ v Pukanci v nasledovnom znení:

Výročná členská schôdza ZO SZZ v Pukanci

A/ Konštatuje, že:
ZO SZZ v Pukanci má ku dňu konania výročnej členskej schôdze 167  členov a dnešného rokovania výročnej členskej schôdze sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, teda je uznášaniaschopná.

B/ Berie na vedomie
Správu kontrolnej a revíznej komisie,

C/ Volí
Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Marian Pacher, p. Martin Udvardy a p. Ladislav Zabák.

D/ Schvaľuje
Správu o činnosti ZO SZZ v Pukanci za obdobie 2016,
Správu o hospodárení ZO SZZ v Pukanci za rok 2016,
Návrh rozpočtu ZO SZZ v Pukanci na kalendárny rok 2017,
Plán práce  ZO SZZ v Pukanci na rok 2017,

E/ Ukladá
Výboru ZO SZZ v Pukanci podrobne rozpracovať plán práce, doplniť o podnety z diskusie, o konkrétne termíny  jednotlivých podujatí a zabezpečiť ich priebežnú realizáciu.

Termín: do 31. marca 2017
Zodpovední: predseda a členovia výboru

Ing. Benkovičová po prednesení  návrhu na uznesenie  dala hlasovať , kto je:

Za:84proti:0zdržal sa: 0

Konštatovala,  že návrh na uznesenie bol  jednohlasne schválený.

11. Záver.
Ing. Benkovičová záverom všetkým prítomným hosťom a členom ZO SZZ v Pukanci poďakovala za účasť na dnešnejčlenskej schôdzi.Pozvala prítomnýchna malé občerstvenie, tombolu a rokovanie ukončila.

V Pukanci, 19. marca 2017
Vypracovala: Ing. Benkovičová


 
Rozpočet ZO SZZ v Pukanci na rok 2017
 ROZPOČET ZO SZZ 2017.pdf (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Uznesenie z výročnej členskej schôdze ZO SZZ v Pukanci, konanej dňa 18. marca 2017
 Uznesenie VS 2017.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 

Plán práce ZO SZZ v Pukanci na rok 2017

 • zasadnutie výboru ZO SZZ v Pukanci  minimálne 4x ročne,
 • usporiadanie XI. ročníka oblastnej degustácie vín,
 • príprava hodnotiacej schôdze  ZO SZZ v Pukanci,
 • spolupráca so ZŠ a OÚ pri organizovaných akciách (vedomostné súťaže, PRT, poďakovanie za úrodu),
 • organizovanie ukážok rezu ovocných stromov v spolupráci so ZO SZZ Štefultov,
 • exkurzie a zájazdy podľa záujmu,
 • organizácia výstavy „O najkrajšie jablko a hrušku“ ,
 • organizácia výstavy „Slnko v plodoch“ pre žiakov MŠ a ZŠ,
 • organizácia súťaže „O najkrajší balkón a predzáhradku“,
 • príspevky členov ZO SZZ v Pukanci  na internetovú podstránku ZO SZZ  Pukanec  na stránke obce,
 • pomoc pri budovaní komunitnej záhrady v ZŠ Pukanec,
 • prenájom dvora na PRT 2017,
 • získavanie nových, mladých členov ZO SZZ

Investície na rok 2017:

- dokončenie vybavenia altánku sedením – stôl, lavice a ich náter

Termín: v priebehu roka 2017

Zodpovední: 

 • predseda ZO SZZ
 • členovia výboru ZO SZZ

 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2017

meniny má: Uršuľa

Aktualizované

18. 10. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


12975403

Úvodná stránka