Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Dane, poplatky, pokladňa, podateľňa

zodpovedná pracovníčka

Emília Uhrinčaťová

Tel: 036 6393529
Mobil: +421 (0)911 245 447

 

E-mail: emilia.uhrincatova@pukanec.sk
            podatelna@pukanec.sk

1. poschodie č.d. 23


 

Dane a poplatky

 

 


Možnosti platenia daní a poplatkov:

 
Daň z nehnuteľností
    
Obec Pukanec vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Pukanec č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti.

Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti – do 30 dní odo dňa nadobudnutia  nehnuteľnosti:

 • vkladom na katastri - kúpa, darovanie...
 • právoplatným rozhodnutím  -  dedenie, dražba, vysporiadanie 
  bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stavebné povolenie, zmena
  užívania stavby, kolaudácia stavby, prístavba, drobná stavba ....
 • nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb.
   

Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti – 30 dní odo dňa zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:

 • vkladom na katastri – predaj, darovanie...
 • právoplatným rozhodnutím – dražba, zrušenie nájomnej zmluvy...

V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť zmenu adresy trvalého pobytu aj zmeny adresy na doručovanie písomností do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 


 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností,

podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol nehnuteľnosť – kúpou, darovaním, dedením..., alebo u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane – stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenil účel užívania stavby...


 


 

Platenie dane

Správca dane na rok 2016 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

 


 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Sadzba dane je 6,63 € za jedného psa a kalendárny rok a je splatná 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Daň zaplatí daňovník do pokladne obce Pukanec, alebo na účet obce
.

 


 

Formuláre na stiahnutie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty, za nevýher. hracie prístroje
 MF021249_2014-725.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 Potvrdenie o podani priznania.pdf (345.4 kB) (345.4 kB)

 
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 Poucenie k danovemu priznaniu.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2014

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2014
 Obec Pukanec - zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.pdf (169.2 kB) (169.2 kB)

 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

Aktualizované

13. 12. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2762

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2760

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2757/3

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2764/1

VZN 2/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2018 pre Materské školu v Pukanci, Školskú jedáleň pri Základne škole a pre Školský klub detí pri Základnej škole, a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.

VZN 1/2018 o postupe a podmienkach poskytovania jednorazových peňažných dávok, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovanie sociálnych pôžičiek

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude dlhodobý prenájom

Obchodná verejná súťaž - odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude ODPREDAJ – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13526045

Úvodná stránka