Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Dane, poplatky, pokladňa, podateľňa

zodpovedná pracovníčka

Emília Uhrinčaťová

Tel: +421 36 6393529
Mobil: +421 911 245 447

 

E-mail: emilia.uhrincatova@pukanec.sk
            podatelna@pukanec.sk

1. poschodie č.d. 23


 

Dane a poplatky

 

 


Možnosti platenia daní a poplatkov:

 
Daň z nehnuteľností
    
Obec Pukanec vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Pukanec č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti.

Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti – do 30 dní odo dňa nadobudnutia  nehnuteľnosti:

 • vkladom na katastri - kúpa, darovanie...
 • právoplatným rozhodnutím  -  dedenie, dražba, vysporiadanie 
  bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stavebné povolenie, zmena
  užívania stavby, kolaudácia stavby, prístavba, drobná stavba ....
 • nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb.
   

Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti – 30 dní odo dňa zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:

 • vkladom na katastri – predaj, darovanie...
 • právoplatným rozhodnutím – dražba, zrušenie nájomnej zmluvy...

V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť zmenu adresy trvalého pobytu aj zmeny adresy na doručovanie písomností do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 


 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností,

podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol nehnuteľnosť – kúpou, darovaním, dedením..., alebo u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane – stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenil účel užívania stavby...


 


 

Platenie dane

Správca dane na rok 2016 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

 


 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Sadzba dane je 6,63 € za jedného psa a kalendárny rok a je splatná 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Daň zaplatí daňovník do pokladne obce Pukanec, alebo na účet obce
.

 


 

Formuláre na stiahnutie

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2014


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17960922

Úvodná stránka