Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Komunitné centrum

Komunitné centrum

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - Európsky sociálny fond - Zamestnanosť a sociálna inklúziaKomunitné centrum

Vzniklo v obci Pukanec v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".

Trvanie projektu: október 2015 - september 2019

Otváracie hodiny

Pondelok  8:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Utorok  8:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda  8:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Štvrtok  8:00 - 11:00 11:30 - 18:00
Piatok  8:00 - 10:30 -

Kontakt:

Komunitné centrum v Pukanci
Štiavnická cesta 26
935 05  Pukanec

telefón: 0911 245 444

e-mail: kcpukanec@pukanec.sk

 

Odborná pracovníčka komunitného centra

Bc. Veronika Drábiková

e-mail: veronika.drabikova@pukanec.sk

telefón: 0902 396 127

Pracovníčka komunitného centra

Dušana Zacharová

 

 

Komunitné centrum:

 • je zariadenie,  poskytujúce aktivity, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov
 • vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu a sociálnu prácu,
 • prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni,
 • cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej  činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít.

Klientmi KC sú:

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež,
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima,
 • dlhodobo nezamestnané osoby,
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,
 • rodič na materskej dovolenke,
 • seniori, zdravotne postihnuté osoby,
 • bezdomovci

 

Náplň práce:

Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra (OPPRKC)

je zamestnanec prevádzkovateľa KC (OcÚ Pukanec), ktorý vykonáva činnosti ako Odborný pracovník KC, avšak popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obci, asistuje manažmentu projektu pri riadení všetkých služieb a aktivít poskytovaných v KC, koordinuje spoluprácu s miestnymi inštitúciami vykonávajúcimi aktivity zamerané na sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít (MRK),vedie členov tímu KC, udržiava pravidelné kontakty s predstaviteľmi miestnej samosprávy, komunikuje s koordinátormi, zúčastňuje sa pravidelných porád a školení organizovaných v rámci projektu a vykonáva iné činnosti podobného charakteru, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie projektu.

Odborný pracovník komunitného centra (OPKC)

je zamestnanec Prevádzkovateľa KC, ktorý aktívne vyhľadáva klientov, ktorým pomôžu služby a aktivity projektu, vyberá vhodných ú častníkov aktivít KC, organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC, v súlade so zameraním aktivity aj realizuje, dlhodobo poskytuje klientom poradenstvo. Odborný pracovník pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, vedie evidenciu všetkých klientov projektu a evidenciu asistencií a aktivít, zúčastňuje sa pravidelných porád a školení organizovaných, resp. odporúčaných vedúcim KC v rámci projektu, dokumentuje metódy aplikované v praxi a úspešné prístupy aplikuje do dizajnu projektu a vykonáva iné činnosti podobného charakteru, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie projektu.

 


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Aktualizované

13. 12. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2762

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2760

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2757/3

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2764/1

VZN 2/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2018 pre Materské školu v Pukanci, Školskú jedáleň pri Základne škole a pre Školský klub detí pri Základnej škole, a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.

VZN 1/2018 o postupe a podmienkach poskytovania jednorazových peňažných dávok, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovanie sociálnych pôžičiek

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude dlhodobý prenájom

Obchodná verejná súťaž - odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude ODPREDAJ – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13535610

Úvodná stránka