Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Komunitné centrum

Komunitné centrum

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - Európsky sociálny fond - Zamestnanosť a sociálna inklúziaKomunitné centrum

Vzniklo v obci Pukanec v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".

Trvanie projektu: október 2015 - september 2019

Otváracie hodiny

Pondelok  7.30 - 14.30
Utorok  7.30 - 14.30
Streda  7.30 - 14.30
Štvrtok  7.30 - 17.00
Piatok  7.30 - 10:00

Kontakt:

Komunitné centrum v Pukanci
Štiavnická cesta 26
935 05  Pukanec

telefón: +421 911 245 444

e-mail: kcpukanec@pukanec.sk

Komunitné centrum FACEBOOK

 

Odborná garantka komunitného centra

Mgr. Andrea Hlásna

telefón: +421 911 245 444

e-mail: kcpukanec@pukanec.sk

Odborná pracovníčka komunitného centra

Bc. Veronika Drábiková

e-mail: veronika.drabikova@pukanec.sk

telefón: +421 902 396 127

Pracovníčka komunitného centra

Bc. Jana Kokavcová

 

 

Komunitné centrum:

 • je zariadenie,  poskytujúce aktivity, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov
 • vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu a sociálnu prácu,
 • prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni,
 • cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej  činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít.

Klientmi KC sú:

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež,
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima,
 • dlhodobo nezamestnané osoby,
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,
 • rodič na materskej dovolenke,
 • seniori, zdravotne postihnuté osoby,
 • bezdomovci

 

Náplň práce:

Odborný garant KC – je zamestnanec Poskytovateľa, ktorý v spolupráci s Poskytovateľom nastavuje smerovanie výkonu KC v súlade s potrebami obce, komunity a klientov. Odborne riadi výkon KC, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie Štandardov KC a koordinuje celý výkon KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje tieto činnosti. Spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, úrady práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Odborný pracovník KC – je zamestnanec Poskytovateľa KC, ktorý zodpovedá za výkon KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov. Zisťuje a mapuje potreby komunity /klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/klientov, vyhľadáva klientov a prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP PVSSKIKÚ.

Pracovník KC – je zamestnanec Poskytovateľa KC, ktorý asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva klientov a potenciálnych klientov pre KC, vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom a vedie voľno - časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity. Vedie nevyhnutnú administratívu. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP PVSSKIKÚ.

(Podrobná špecifikácia popisu práce jednotlivých pracovných pozícií je uvedená v prílohe Príručky.)


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17960994

Úvodná stránka