Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Komunitný plán sociálnych služieb

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb v Pukanci

Dňa 6. decembra 2012 sa uskutočnilo  v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pukanci  prvé stretnutie zainteresovaných v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb. Obec v súčasnosti vypracováva  Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. Ide o podporu aktivít občanov k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov, najmä rozvoj sociálnych služieb, podľa zákona č. 448/2008  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Snahou obce je prostredníctvom  občanov, občianskych združení a spoločenských organizácií, cirkevných organizácií, ZŠ, MŠ  v obci reálne zhodnotiť potreby jednotlivých skupín obyvateľov, ktoré sa premietnu do konečnej podoby Komunitného plánu sociálnych služieb. Obec v tomto smere už urobila prvé kroky, vytvorila riadiacu skupinu a pracovné skupiny:

 • 1. skupina – Seniori
 • 2. skupina -  Osoby v ťažkej životnej situácii
 • 3. skupina –  Rodiny s deťmi a mládež

Na stretnutí bol dohodnutý ďalší postup v jednotlivých krokoch, najbližšie to budú stretnutia občanov v jednotlivých skupinách, kde sa na základe anonymných dotazníkov, záujmov a potrieb občanov budú zhromažďovať údaje k príprave komunitného plánu.

Najbližšie stretnutie bude s prvou skupinou – Seniori, v Klube dôchodcov dňa 14. 12.2012
o 14.00 hod


M.Gembešová


 

Práca skupín pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pukanec

Stretnutie 1. pracovnej skupiny pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pukanec

Dňa 14.12.2012 o 14.00 hod., sa v Klube dôchodcov obce Pukanec konalo stretnutie 1. pracovnej skupiny - Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec. Stretnutia sa zúčastnili členovia 1. pracovnej skupiny a verejnosť. Počet zúčastnených bolo spolu 22.
Cieľom stretnutia bolo oboznámenie miestnych seniorov a členov pracovných skupín  o súčasnej  príprave Komunitného plánu v obci a informovanie občanov o potrebe daného rozvojového dokumentu pre obec. Ďalším krokom bolo poskytnutie anonymných dotazníkov zúčastneným a vysvetlenie cieľu šetrenia, ktorým je zisťovanie potrieb a záujmov občanov potrebných k príprave Komunitného plánu obce.

Stretnutie 2. pracovnej skupiny pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pukanec

Dňa 11.01.2013 sa o 11.00 hod., konalo v miestnej knižnici obce Pukanec stretnutie 2. pracovnej skupiny – osoby v ťažkej životnej situácii pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec. Stretnutia sa zúčastnili členovia 2. pracovnej skupiny.  Počet zúčastnených bolo 7.
Cieľom stretnutia bolo oboznámenie členov pracovných skupín o súčasnej  príprave Komunitného plánu v obci a informovanie občanov o potrebe rozvojového dokumentu pre obec.
Ďalším krokom bolo poskytnutie anonymných dotazníkov pre skupinu cirkev a vysvetlenie cieľu šetrenia, ktorým je zisťovanie potrieb a záujmov občanov potrebných k príprave Komunitného plánu obce. Ďalším krokom bude vyhodnotenie dotazníkov 2. skupiny. Na najbližšom stretnutí skupina predloží SWOT analýzu a priority pracovnej skupiny. Cieľom stretnutia bude konzultovanie a doplnenie SWOT analýzy a určenie konečných  priorít.

Stretnutie 3. pracovnej skupiny pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pukanec

Dňa 11.01.2013 sa o 09.00 hod., konalo v o.z. Pukanček stretnutie 3. pracovnej skupiny – rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec. Stretnutia sa zúčastnili členovia 3. pracovnej skupiny a verejnosť- mamičky s deťmi. Počet zúčastnených bolo 12.
Cieľom stretnutia bolo oboznámenie mladých mamičiek a členov pracovných skupín  o súčasnej  príprave Komunitného plánu v obci a informovanie občanov o potrebe rozvojového dokumentu pre obec. Ďalším krokom bolo poskytnutie anonymných dotazníkov pre skupinu mládež a vysvetlenie cieľu šetrenia, ktorým je zisťovanie potrieb a záujmov občanov potrebných k príprave Komunitného plánu obce. Úlohou pre pracovnú skupinu je vyhodnotenie dotazníkov 3. skupiny. Na najbližšom stretnutí skupina predloží SWOT analýzu a priority pracovnej skupiny. Cieľom stretnutia bude konzultovanie a doplnenie SWOT analýzy a určenie konečných  priorít.


 

TSP - Stretnutia pracovných skupín pri tvorbe Komunitného plánu - január 2013

Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec

Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec
Autor: Autor: archív TSP Pukanec

Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec

Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec
Autor: Autor: archív TSP Pukanec

Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec

Seniori pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec
Autor: Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.
Autor: Autor: archív TSP Pukanec

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.
Autor: Autor: archív TSP Pukanec

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.
Autor: Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.
Autor: Autor: archív TSP Pukanec

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.

Rodiny s deťmi a mládež pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pukanec.
Autor: Autor: archív TSP Pukanec


 

Pracovná cesta v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pukanec

Dňa 05.02.2013 sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb v obci, ako dokumentu potrebného na rozvoj sociálnych služieb v obci a podporu aktivít občanov k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov konala poznávacia expedícia. Cieľom bolo  skúmať a spoznávať jednotlivé typy zariadení sociálnych služieb. Na výpravu boli prizvaní zástupcovia  pracovných skupín, ktorí  spolupracujú s obcou  pri tvorbe Komunitného plánu.

Pracovná cesta Autor: archív TSP PukanecPrvý navštívený bol Penzión pre seniorov s kapacitou 26 bytov v obci Prenčov v okrese Banská Štiavnica, ktorí má zabezpečiť bývanie pre seniorov s denným stacionárom priamo v dome. Zriaďovateľom je obec.  Bytový dom má 22 garzoniek a štyri dvojizbové byty. V zariadení pracuje 6 zamestnancov. Na výstavbu Penziónu bola použitá pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorú obec spláca prostredníctvom  prostriedkov na bývanie od samotných klientov.  Klient si platí mesačne nájom a platby za energie, ďalej je tu možnosť stravovania a rôznych služieb ako pranie, žehlenie. Celková  mesačná platba pre klienta predstavuje od 250,- do 300,- eur, podľa stupňa odkázanosti klienta  na sociálnu službu. Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny v rámci splnených  podmienok poskytuje 320,- eur na každého klienta, ktoré zariadenie využíva na prevádzkové náklady a  mzdy pracovníkov. Zmluva s Ministerstvom je však len na rok.  Výhodou tohto zariadenia  je, že klient má vlastnú nájomnú zmluvu na bývanie.
Pracovná cesta Autor: archív TSP PukanecĎalšou navštívenou  bola prevádzka Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov Nádej. Zriaďovateľom zariadenia je obec Janova Lehota a funguje už desiaty rok. Vznikla stavebnou úpravou časti prízemia Materskej školy, kde boli vytvorené  priestory pre služby sociálnej starostlivosti. Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny v rámci splnených  podmienok poskytuje 320,- eur na každého klienta. V roku 2006 začala rekonštrukcia na zvýšenie kapacity zariadenia, vďaka spoluúčasti z eurofondov. V súčasnosti má zariadenie kapacitu 61 klientov o ktorých sa stará 37 zamestnancov. Celková  mesačná platba pre klienta predstavuje od 300,-do 330,- eur. V DSS a DD Nádej  sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je : stravovanie, bývanie a obslužné činnosti. výchova, poradenstvo (sociálne zabezpečenie, Pracovná cesta Autor: archív TSP Pukanecdôchodkové zabezpečenie, zdravotná politika), záujmová činnosť (starostlivosť o kvety a zvieratá, literárne chvíľky), terapeutická činnosť (biblioterapia, fyzioterapia, muzikoterapia, psychoterapia, ergoterapia), kultúrna činnosť (pozeranie televízie, vystúpenia detí MŠ a ZŠ, speváckych a divadelných súborov, návšteva kultúrnych podujatí, návšteva kultúrnych pamiatok,  posedenia pri hudbe), rehabilitačná činnosť (rehabilitačné cvičenia zabezpečované rehabilitačným pracovníkom).Posledným typom bol Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Oáza v Tekovskej Breznici.  Zriaďovateľom je  Nezisková organizácia Bonitas. Vznikla stavebnou úpravou Materskej školy.  Ubytovacia kapacita je 50 miest. ( Domov sociálnych služieb -  kapacita 16 miest,  Zariadenie pre seniorov – kapacita 34 miest).  Personál spočíva z cca 20 zamestnancov. Keďže zariadenie dostáva Pracovná cesta Autor: archív TSP Pukanecod Ministerstva práce soc. vecí a rodiny príspevok 320,- eur len na nízky počet klientov, ktorí majú vyšší stupeň odkázanosti, mzdy zamestnancov sú na nižšej úrovni ako v predchádzajúcich dotovaných zariadeniach.  Celková platba pre klienta predstavuje od 350,- do 400,- eur mesačne podľa stupňa odkázanosti.

Záver:  Cieľom obce pri tvorbe Komunitného plánu je  reálne zhodnotiť potreby jednotlivých skupín obyvateľstva. Zámerom bolo zistiť všetky výhody a nevýhody zriadenia podobného soc. zariadenia v obci a predpokladaný záujem miestneho obyvateľstva o umiestnenie v danom zariadení. Z prieskumu štatisticky vyplýva, že  o umiestnenie v navštívených soc. zariadeniach je ubytovaných  len 10 % miestneho obyvateľstva. Zistili sme, že výhodou je zvýšenie zamestnanosti miestnych obyvateľov a zvýšenie počtu obyvateľov v obci. Momentálne sa pracuje na novele zákona o sociálnych službách a prebieha príprava  národného  strategického referenčný rámca na obdobie 2014 – 2020, kde sa určí oblasť čerpania prostriedkov z európskych fondov.


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

18002258

Úvodná stránka