Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Materská škola

Názov školy: Materská škola, Záhradná 2, Pukanec

Adresa: Záhradná 2, 935 05 Pukanec

Riaditeľka: Mgr. Jana Tuhá

Telefón: +421 36 6393138

E-mail: mspukanec@centrum.sk

IČO MŠ: 710005547

Zriaďovateľ: Obec Pukanec

Prevádzková doba MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Vyučovací jazyk: Slovenský

 

Charakteristika materskej školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola, Záhradná 2, Pukanec  je 3-triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Všetci zamestnanci, šesť pedagogických a päť nepedagogických, spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej práce.  Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „SOVIČKA“, vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Komplex tvoria dva pavilóny a hospodárska budova. Pavilóny sú prepojené vnútorným schodiskom. Školský dvor je priestranný, nachádzajú sa na ňom dve pieskoviská, preliezačky a šmýkačka, lezecká stena, herná plocha pre loptové hry, drevený altánok, jazierko a rôzne plochy s ovocnými, ihličnatými stromami a kríkmi.

Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.

Vlastné zameranie materskej školy

Materská škola je situovaná v pokojnom prostredí obce, je obklopená bohatou zeleňou, ktorá umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie, vytváranie pozitívnych postojov k prírode. Cieľom našich aktivít je deťom priblížiť fungovanie procesov v prírode  a prirodzené oboznamovanie sa s rastlinnými a živočíšnymi druhmi, načo sú zamerané aj interné projekty našej MŠ: „Chránime našu Zem“ a „Prvá pukanská prírodná záhrada Sovička.“ Učíme deti experimentovať a rozvíjať ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať.

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. Je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu na rozvoj ktorého sa naša materská škola zameriava. Realizujeme aktivity utvárajúce a upevňujúce vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu. Naša materská škola je od roku 2012 súčasťou Klubu zdravých materských škôl. Súčasť výchovy k zdravému životnému štýlu sú interné projekty „Žijeme zdravo“ a „Evička.“

Neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby sú digitálne technológie. V našej materskej škole zameriavame aktivity na nadobudnutie zručností pri používaní nových technológií. Cieľom aktivít je naučiť deti zodpovedne a zmysluplne používať médiá. Chápať ich ako prostriedok k získavaniu informácií a nie ako spoločníka pri trávení dlhých chvíľ. Deti aktivitami získavajú samostatnosť a sebavedomie, riešia problémy a neskôr vyhľadávajú informácie a pracujú s nimi. Získavajú pozitívny vzťah k technológiám, čo je dobrý vklad do budúcnosti.


 

Dokumenty

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁHRADNÁ 2, PUKANEC
 školský poriadok 2018.pdf (516.7 kB) (516.7 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017.pdf (453.6 kB) (453.6 kB)

Súbory na stiahnutie

DOTAZNÍK.pdf(142.1 kB)DOTAZNÍK

Fotogaléria

Evička a deti

Evička a deti

Miestny spolok SČK v Pukanci realizuje projekt „Evička a deti“

Projekt Evička a deti ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 26 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Evičky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Evičky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

Projekt Evička a deti realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža od roku 1997. Projekt bol už v roku 2000 vyhodnotený Ministerstvom školstva SR za kvalitný a užitočný pre prácu s deťmi predškolského veku. Každoročne bolo na kurzoch k tomuto projektu vyškolených cca 20 koordinátorov, ktorý projekt realizovali v rôznych mestách na Slovensku. Partnermi projektu sú materské školy. Ich spokojnosť s projektom je vysoká, čoho dôkazom je, že kapacitné možnosti nedovoľujú realizovať projekt vo všetkých materských školách, ktoré prejavili záujem. Každoročným vyhodnotením projektu v ňom sú realizované zmeny, ktoré zvyšovali jeho kvalitu.

V pondelok 20. októbra 2014 sa v priestoroch MŠ Pukanec Záhradná 2 uskutočnilo prvé stretnutie venované tomuto aktuálnemu projektu. Koordinátorom skupiny, ktorá realizuje projekt „Evička a deti“  je Veronika Gráfová, predsedníčka Mládeže SČK pri MS SČK v Pukanci. Tieto stretnutia sú zamerané na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. Úlohou lektorskej skupiny Mládeže je zábavnou a zážitkovou formou odovzdať deťom čo najviac informácií týkajúcich sa prvej pomoci pri jednoduchých zraneniach, darcovstva krvi, naučiť ich  reagovať v nezvyčajných situáciách, stimulovať ich ku komunikácii, nadväzovaniu a udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov, viesť ich k humanite, spolupatričnosti a tolerancii. Keďže detské chápanie je primerané ich veku, snažíme sa im spomenuté prvky predložiť prostredníctvom Evičky.  Evička je fiktívna kamarátka členov Mládeže SČK, ktorá chodí do materskej školy, má teda rovnaké vlastnosti, radosti a starosti, ako malí škôlkári. Pomocou hier, príbehov, modelových situácií vedieme detí nielen k osvojovaniu si danej problematiky, ale aj k rozvoju osobnosti. Aby deti neboli vystavené nadmernému stresu, stretnutia sa uskutočňujú priamo v ich škôlke. Počas jedného školského roka členovia Mládeže SČK chodia do škôlky a spolu s deťmi sa venujú jednotlivým témam stretnutí. Stretnutia vedie koordinátor, ktorý bol vyškolený na kurze EDI v Mlynčekoch, čiže je schopný takéto stretnutie organizovať, viesť svoj team a je pripravený na projekt, ktorému sa chce venovať.

Členovia SČK, ktorí sa zúčastnili na 1. hodine projektu sú: Veronika Gráfová,  Stanislava Pacherová, Adriana Mudráková, Jana Luptáková, Veronika Drábiková

Témy projektu „Evička a deti“ :

 


Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP

Téma stretnutia - Bezpečnosť na cestách a ako volať RZPDňa 24.11.2014 realizoval Miestny spolok SČK v Materskej škole v Pukanci 2. stretnutie projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP.

Deti sa opäť s mládežníkmi SČK hrali, spievali, cvičili, ale naučili sa tiež,  ako správne telefonovať pri volaní o pomoc, čo si aj vyskúšali. Zopakovali si, ako majú prechádzať cez cestu a ako sa správať na ceste. Deti sa naučili a rozoznávali dôležité tel. čísla pomoci. K číslam  priradili záchranné autá, ktoré za odmenu nakreslili kamarátke Evičke.

 


Evička prechladla

Téma stretnutia - Evička prechladlaDňa 08.01.2015 realizovali mládežníci Miestneho spolku SČK v Materskej škole v Pukanci 3.stretnutie projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola „Evička prechladla“.

S deťmi sa rozprávali o témach, ako sa treba obliekať v chladnom počasí, čo treba jesť ,aby  sme mali veľa vitamínov a neochoreli, ako sa doma liečime. Na aktivite deti triedili zdravé a nezdravé potraviny. Obliekli Evičku do obdobia zimy. Deti sa rozcvičili, zahrali si hru, vymaľovali si a lepili snehuliakov.

 


Evička si zlomila ruku

Téma stretnutia - Evička si zlomila rukuDňa 05.02.2015 realizovali mládežníci Miestneho spolku SČK v Materskej škole v Pukanci 4.  stretnutie projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola „Evička si zlomila ruku“.

Deti si najskôr zopakovali, čo sa naučili na predchádzajúcom stretnutí a spoločne sa rozcvičili a zaspievali si.  Mládežníčka SČK ďalej vyrozprávala príbeh o kamarátke Evičke, ktorá si pri šmyknutí na ľade zlomila ruku. Nasledovali aktivity, kde sa deti rozdelili do skupín a na jednotlivých stanovištiach si prostredníctvom praktických ukážok vyskúšali, ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomení ruky, nohy a pri otvorenej zlomenine. Členka SČK následne predstavila deťom zdravotnícky materiál z brašne SČK a formou hry si deti zopakovali názvy zdravotných pomôcok.

 


Evičku bolí brucho

Téma stretnutia - Evičku bolí bruchoNa 5. stretnutí projektu Evička a deti, dňa 24.02. 2015  mládežníci SČK deťom v materskej škole predstavili tému: „Evičku bolí brucho“.

Deti si na úvod zopakovali vedomosti z minulého stretnutia a predviedli fixovanie zlomeniny. Následne si s mládežníkmi SČK zacvičili a vypočuli si príbeh, prečo ich kamarátku Evičku, rozbolelo brucho. Formou obrázkov boli  deti poučené, že v lese nemôžu jesť neznáme plody a bobule. Na ďalšej aktivite deti triedili obrázky z čoho ich môže rozbolieť brucho, ktoré potraviny kazia zuby a ktoré potraviny sú zdravé. Vypočuli si poučné básničky ku každej téme. Na konci si s mládežníkmi zahrali zábavné hry.

 


Evička si popálila prst

Téma stretnutia - Evička si popálila prstDňa 10.3.2015 priniesli mládežníci SČK v Pukanci deťom do materskej školy ďalšiu tému projektu Evička a deti, „Evička si popálila prst“.

Po zopakovaní predošlej témy deti spoznali zábavnú rozcvičku a precvičili sa. Formou  príbehu o  Evičke boli deti upozornené na nebezpečenstvo hrania sa s ohňom, na spotrebiče v domácnosti, ktoré by mohli spôsobiť popálenie. Mládežníci SČK zdôraznili, že popáleniny môžu vzniknúť aj zo slnka a povedali deťom, ako sa chrániť pri horúčavách. Zdôraznili nesprávneho používania oleja, zásypu, mastí pri prvej pomoci. Deti sa naučili o troch stupňoch popálenín a vymieňali si prípadné skúsenosti. Naučili sa a vyskúšali si, ako správne poskytnúť prvú pomoc pri popáleninách. Na záver si deti zahrali dve nové hry.

                                                   


Evičke tečie krv

Téma stretnutia - Evičke tečie krvDňa 29. apríla 2015 mládežníci SČK v Pukanci priblížili deťom materskej školy ďalšiu tému projektu Evička a deti, „Evičke tečie krv“.

Po zopakovaní pravidiel  a predošlej  témy sme sa ako obvykle s deťmi rozcvičili a spoločne si zaspievali.             Tému sme opísali pomocou obrázkov, kde Evička poskytovala prvú pomoc kamarátovi, ktorý si poranil pri páde koleno. Deti sme upozornili na nebezpečenstvo chytania ostrých predmetov, poukázali sme na nutnú bezpečnosť pri hraní, prechádzke, naháňaní sa  a pri každodenných aktivitách. Vysvetlili a predviedli  sme im ukážky ošetrení pri jednotlivých zraneniach : pri krvácaní z nosa, pri reznej rane a odreninách,  pri cudzom telese v rane. Deti si jednotlivé ošetrenia vyskúšali. Nakoniec sme si spoločne zahrali zábavné hry.

 


Evičku bodla osa
Téma stretnutia - Evičku bodla osaDňa 21. mája 2015 mládežníci SČK v Pukanci, spolu s terénnymi soc. pracovníčkami a pracovníčkou komunitného centra predstavili deťom materskej školy tému projektu EDI : „ Evičku bodla osa“.

Po zopakovaní pravidiel, témy z minulého stretnutia a spoločnej rozcvičke sme poukázali na prevenciu proti bodnutiu hmyzom a naučili sme sa spoločne poskytnúť prvú pomoc po uštipnutí. Pomocou obrázkov a príbehu o Evičke, sme s deťmi diskutovali o rôznych druhoch hmyzu a skúsenostiach s uštipnutím. Deti si vypočuli báseň a rozprávku, ktoré súviseli s témou a spoločne sme si v sprievode gitary zaspievali pieseň „Včielka Mája“. Nakoniec sme si zahrali hru hmatové vrecúško a zopakovali, čo sme sa naučili.

 


Evička sa učí poskytovať prvú pomoc
Téma stretnutia - Evička sa učí poskytovať prvú pomocDňa 8. júna 2015 mládežníci SČK v Pukanci, spolu s terénnymi soc. pracovníčkami a pracovníčkou komunitného centra navštívili opäť Materskú školu Pukanec. Čakala nás posledná téma projektu Evička a deti : „Evička sa učí poskytovať prvú pomoc“,  cieľom stretnutia bolo taktiež zopakovať si všetky témy a precvičiť si k nim poskytovanie prvej pomoci. Na dospelej osobe sme deťom predviedli, ako postupovať v situácii, keď je osoba v bezvedomí a samotnú resuscitáciu človeka.                             Postupne sme s deťmi zopakovali témy  Darcovstvo krvi a propagácia ČK, Evička prechladla, Evičku bolí brucho, Evička si popálila prst ,Evičku bodla osa, Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, Evička si zlomila ruku, Evičke tečie krv a ku každej téme si deti skúšali poskytovať prvú pomoc. Na záver sme si prečítali báseň o záchranároch a deti dostali za šikovnosť darček.


Deň zdravia

Deň zdravia

Projekt „Evička a deti“  ponúka deťom v materskej škole výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s členmi SČK a pracovníčkami komunitného centra. Každý mesiac spolu „riešia“ problémy imaginárnej Evičky, ktorá je rovesníčka detí a potrebuje pomoc. Formou hier, básní, príbehov a rozhovorov sa deti  "učia" ošetriť malé zranenia Evičky, privolať rýchlu lekársku pomoc, oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia  pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Na záver roka si získané vedomosti deti spoločne zopakujú. Aj tento rok, dňa 29. 06. 2017, Miestny spolok SČK v spolupráci s Komunitným centrom organizovali  v Materskej škole Pukanec „Deň zdravia“. Deti si na jednotlivých stanovištiach zopakovali, čo sa naučili počas školského roka na hodinách prvej pomoci. Dobrovoľníci mali namaskované jednotlivé zranenia a tie deti ošetrovali. Nakoniec  dostali predškoláci DIPLOM za absolvovanie minikurzu prvej pomoci, taktiež množstvo pekných darčekov a na záver, už ako mladí zdravotníci sa spoločne občerstvili a zahrali. Srdečná vďaka za vecné dary a spoluprácu patrí  Územnému spolku SČK v Žiline, Územnému spolku SČK v Leviciach,  taktiež dobrovoľníkom a členkám SČK za pomoc pri realizácii aktivity.


Ak sa niekto ocitne v bezvedomí

Ak sa niekto ocitne v bezvedomíKomunitné centrum Pukanec v spolupráci s Miestnym spolkom SČK opäť navštívili Materskú školu Pukanec s ďalšou témou projektu „Evička a deti“. Na začiatku deti vymenovali pravidlá, ako sa správať na hodine PP a spoločne si zopakovali, čo sa naučili na poslednom stretnutí, čo robiť po uštipnutí  hmyzom. Na rozhýbanie sme si zacvičili krátku rozcvičku. Každé dieťa predviedlo kamarátom cvik, ktorý sme spoločne cvičili. Na figuríne sa deti naučili, ako majú postupovať, ak sa niekto ocitne v bezvedomí.  Zopakovali sme si dôležité čísla na privolanie lekárskej pomoci a naučili sme deti čo robiť, ak tieto čísla zabudnú. Každé dieťa si na figuríne skúsilo ako zistiť, či je človek pri vedomí, všetci si vyskúšali ako správne resuscitovať. Na ďalšej figuríne sme mohli vidieť ako vyzerajú rôzne zranenia a stupne popálenín. Deti nám spoločne zaspievali peknú pieseň. Nakoniec sme si zopakovali  všetky témy projektu a pozvali sme deti aj rodičov  na posledné stretnutie, kde si zopakujú poskytovanie prvej pomoci na jednotlivých stanovištiach v areály Materskej školy.

Bc. Veronika Drábiková


 

Fotogaléria projektu Evička a deti


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

18001200

Úvodná stránka