Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Materská škola

KONTAKT

Záhradná 2
935 05 Pukanec
telefón: +421 (0)36 6393138
e-mail: mspukanec@centrum.sk

O NÁS

Materská škola, Záhradná 2, Pukanec je trojtriedna materská škola, ktorá sa nachádza na Záhradnej ulici č.2, Pukanec uprostred sídliska. Nie sme právnym subjektom, našim zriaďovateľom je obec Pukanec. Materská škola poskytuje celodennú, ale aj poldennú starostlivosť s vyučovacím jazykom slovenským. V šk.r. 2014/2015 navštevuje materskú školu spolu 68 detí, ktoré sú rozdelené do 1.triedy: 3-4r.deti, 2. a 3.triedy: 4 – 6r. detí.

V okolí  celej budovy je priestranný školský dvor, kde majú deti k dispozícií množstvo preliezok, športové ihrisko, prírodnú záhradu Sovička, kde sa venujeme rozvoju environmentálnej výchovy. Množstvo stromov umožňuje deťom tráviť plnohodnotne voľný čas v ich tieni po celý rok. Školský dvor slúži na plnenie výučbových, pohybových, športových a relaxačných aktivít. Stravu počas dňa zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ. Po zapojení sa do rôznych projektov sa naša materská škola obohatila o výpočtovú techniku, ktorá prispieva skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania. V našej materskej škole zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 6 pedagogických zamestnancov. Prevádzku zabezpečujú 5 nepedagogickí  (prevádzkoví) zamestnanci.

Školský vzdelávací program „Sovička“ je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova  a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0- predprimárne vzdelávanie.


 

Súbory na stiahnutie

Zoznam vecí na šk. rok 2015 - 2016
 Zoznam vecí na šk. rok 2015 - 2016.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

 
Žiadost na prijatie dietata na predprimárne vzdelávanie
 Žiadost na prijatie dietata na predprimárne vzdelávanie.pdf (122.2 kB) (122.2 kB)

 
DOTAZNÍK
 DOTAZNÍK.pdf (142.1 kB) (142.1 kB)

 
DOTAZNÍK - záujem rodín o spoluprácu
 DOTAZNÍK - záujem rodín o spoluprácu.pdf (129.9 kB) (129.9 kB)

 

Fotogaléria

Evička a deti

Evička a deti

Miestny spolok SČK v Pukanci realizuje projekt „Evička a deti“

Projekt Evička a deti ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 26 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Evičky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Evičky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

Projekt Evička a deti realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža od roku 1997. Projekt bol už v roku 2000 vyhodnotený Ministerstvom školstva SR za kvalitný a užitočný pre prácu s deťmi predškolského veku. Každoročne bolo na kurzoch k tomuto projektu vyškolených cca 20 koordinátorov, ktorý projekt realizovali v rôznych mestách na Slovensku. Partnermi projektu sú materské školy. Ich spokojnosť s projektom je vysoká, čoho dôkazom je, že kapacitné možnosti nedovoľujú realizovať projekt vo všetkých materských školách, ktoré prejavili záujem. Každoročným vyhodnotením projektu v ňom sú realizované zmeny, ktoré zvyšovali jeho kvalitu.

V pondelok 20. októbra 2014 sa v priestoroch MŠ Pukanec Záhradná 2 uskutočnilo prvé stretnutie venované tomuto aktuálnemu projektu. Koordinátorom skupiny, ktorá realizuje projekt „Evička a deti“  je Veronika Gráfová, predsedníčka Mládeže SČK pri MS SČK v Pukanci. Tieto stretnutia sú zamerané na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. Úlohou lektorskej skupiny Mládeže je zábavnou a zážitkovou formou odovzdať deťom čo najviac informácií týkajúcich sa prvej pomoci pri jednoduchých zraneniach, darcovstva krvi, naučiť ich  reagovať v nezvyčajných situáciách, stimulovať ich ku komunikácii, nadväzovaniu a udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov, viesť ich k humanite, spolupatričnosti a tolerancii. Keďže detské chápanie je primerané ich veku, snažíme sa im spomenuté prvky predložiť prostredníctvom Evičky.  Evička je fiktívna kamarátka členov Mládeže SČK, ktorá chodí do materskej školy, má teda rovnaké vlastnosti, radosti a starosti, ako malí škôlkári. Pomocou hier, príbehov, modelových situácií vedieme detí nielen k osvojovaniu si danej problematiky, ale aj k rozvoju osobnosti. Aby deti neboli vystavené nadmernému stresu, stretnutia sa uskutočňujú priamo v ich škôlke. Počas jedného školského roka členovia Mládeže SČK chodia do škôlky a spolu s deťmi sa venujú jednotlivým témam stretnutí. Stretnutia vedie koordinátor, ktorý bol vyškolený na kurze EDI v Mlynčekoch, čiže je schopný takéto stretnutie organizovať, viesť svoj team a je pripravený na projekt, ktorému sa chce venovať.

Členovia SČK, ktorí sa zúčastnili na 1. hodine projektu sú: Veronika Gráfová,  Stanislava Pacherová, Adriana Mudráková, Jana Luptáková, Veronika Drábiková

Témy projektu „Evička a deti“ :

 


Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP

Téma stretnutia - Bezpečnosť na cestách a ako volať RZPDňa 24.11.2014 realizoval Miestny spolok SČK v Materskej škole v Pukanci 2. stretnutie projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP.

Deti sa opäť s mládežníkmi SČK hrali, spievali, cvičili, ale naučili sa tiež,  ako správne telefonovať pri volaní o pomoc, čo si aj vyskúšali. Zopakovali si, ako majú prechádzať cez cestu a ako sa správať na ceste. Deti sa naučili a rozoznávali dôležité tel. čísla pomoci. K číslam  priradili záchranné autá, ktoré za odmenu nakreslili kamarátke Evičke.

 


Evička prechladla

Téma stretnutia - Evička prechladlaDňa 08.01.2015 realizovali mládežníci Miestneho spolku SČK v Materskej škole v Pukanci 3.stretnutie projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola „Evička prechladla“.

S deťmi sa rozprávali o témach, ako sa treba obliekať v chladnom počasí, čo treba jesť ,aby  sme mali veľa vitamínov a neochoreli, ako sa doma liečime. Na aktivite deti triedili zdravé a nezdravé potraviny. Obliekli Evičku do obdobia zimy. Deti sa rozcvičili, zahrali si hru, vymaľovali si a lepili snehuliakov.

 


Evička si zlomila ruku

Téma stretnutia - Evička si zlomila rukuDňa 05.02.2015 realizovali mládežníci Miestneho spolku SČK v Materskej škole v Pukanci 4.  stretnutie projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola „Evička si zlomila ruku“.

Deti si najskôr zopakovali, čo sa naučili na predchádzajúcom stretnutí a spoločne sa rozcvičili a zaspievali si.  Mládežníčka SČK ďalej vyrozprávala príbeh o kamarátke Evičke, ktorá si pri šmyknutí na ľade zlomila ruku. Nasledovali aktivity, kde sa deti rozdelili do skupín a na jednotlivých stanovištiach si prostredníctvom praktických ukážok vyskúšali, ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomení ruky, nohy a pri otvorenej zlomenine. Členka SČK následne predstavila deťom zdravotnícky materiál z brašne SČK a formou hry si deti zopakovali názvy zdravotných pomôcok.

 


Evičku bolí brucho

Téma stretnutia - Evičku bolí bruchoNa 5. stretnutí projektu Evička a deti, dňa 24.02. 2015  mládežníci SČK deťom v materskej škole predstavili tému: „Evičku bolí brucho“.

Deti si na úvod zopakovali vedomosti z minulého stretnutia a predviedli fixovanie zlomeniny. Následne si s mládežníkmi SČK zacvičili a vypočuli si príbeh, prečo ich kamarátku Evičku, rozbolelo brucho. Formou obrázkov boli  deti poučené, že v lese nemôžu jesť neznáme plody a bobule. Na ďalšej aktivite deti triedili obrázky z čoho ich môže rozbolieť brucho, ktoré potraviny kazia zuby a ktoré potraviny sú zdravé. Vypočuli si poučné básničky ku každej téme. Na konci si s mládežníkmi zahrali zábavné hry.

 


Evička si popálila prst

Téma stretnutia - Evička si popálila prstDňa 10.3.2015 priniesli mládežníci SČK v Pukanci deťom do materskej školy ďalšiu tému projektu Evička a deti, „Evička si popálila prst“.

Po zopakovaní predošlej témy deti spoznali zábavnú rozcvičku a precvičili sa. Formou  príbehu o  Evičke boli deti upozornené na nebezpečenstvo hrania sa s ohňom, na spotrebiče v domácnosti, ktoré by mohli spôsobiť popálenie. Mládežníci SČK zdôraznili, že popáleniny môžu vzniknúť aj zo slnka a povedali deťom, ako sa chrániť pri horúčavách. Zdôraznili nesprávneho používania oleja, zásypu, mastí pri prvej pomoci. Deti sa naučili o troch stupňoch popálenín a vymieňali si prípadné skúsenosti. Naučili sa a vyskúšali si, ako správne poskytnúť prvú pomoc pri popáleninách. Na záver si deti zahrali dve nové hry.

                                                   


Evičke tečie krv

Téma stretnutia - Evičke tečie krvDňa 29. apríla 2015 mládežníci SČK v Pukanci priblížili deťom materskej školy ďalšiu tému projektu Evička a deti, „Evičke tečie krv“.

Po zopakovaní pravidiel  a predošlej  témy sme sa ako obvykle s deťmi rozcvičili a spoločne si zaspievali.             Tému sme opísali pomocou obrázkov, kde Evička poskytovala prvú pomoc kamarátovi, ktorý si poranil pri páde koleno. Deti sme upozornili na nebezpečenstvo chytania ostrých predmetov, poukázali sme na nutnú bezpečnosť pri hraní, prechádzke, naháňaní sa  a pri každodenných aktivitách. Vysvetlili a predviedli  sme im ukážky ošetrení pri jednotlivých zraneniach : pri krvácaní z nosa, pri reznej rane a odreninách,  pri cudzom telese v rane. Deti si jednotlivé ošetrenia vyskúšali. Nakoniec sme si spoločne zahrali zábavné hry.

 


Evičku bodla osa
Téma stretnutia - Evičku bodla osaDňa 21. mája 2015 mládežníci SČK v Pukanci, spolu s terénnymi soc. pracovníčkami a pracovníčkou komunitného centra predstavili deťom materskej školy tému projektu EDI : „ Evičku bodla osa“.

Po zopakovaní pravidiel, témy z minulého stretnutia a spoločnej rozcvičke sme poukázali na prevenciu proti bodnutiu hmyzom a naučili sme sa spoločne poskytnúť prvú pomoc po uštipnutí. Pomocou obrázkov a príbehu o Evičke, sme s deťmi diskutovali o rôznych druhoch hmyzu a skúsenostiach s uštipnutím. Deti si vypočuli báseň a rozprávku, ktoré súviseli s témou a spoločne sme si v sprievode gitary zaspievali pieseň „Včielka Mája“. Nakoniec sme si zahrali hru hmatové vrecúško a zopakovali, čo sme sa naučili.

 


Evička sa učí poskytovať prvú pomoc
Téma stretnutia - Evička sa učí poskytovať prvú pomocDňa 8. júna 2015 mládežníci SČK v Pukanci, spolu s terénnymi soc. pracovníčkami a pracovníčkou komunitného centra navštívili opäť Materskú školu Pukanec. Čakala nás posledná téma projektu Evička a deti : „Evička sa učí poskytovať prvú pomoc“,  cieľom stretnutia bolo taktiež zopakovať si všetky témy a precvičiť si k nim poskytovanie prvej pomoci. Na dospelej osobe sme deťom predviedli, ako postupovať v situácii, keď je osoba v bezvedomí a samotnú resuscitáciu človeka.                             Postupne sme s deťmi zopakovali témy  Darcovstvo krvi a propagácia ČK, Evička prechladla, Evičku bolí brucho, Evička si popálila prst ,Evičku bodla osa, Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, Evička si zlomila ruku, Evičke tečie krv a ku každej téme si deti skúšali poskytovať prvú pomoc. Na záver sme si prečítali báseň o záchranároch a deti dostali za šikovnosť darček.


Deň zdravia

Deň zdravia

Projekt „Evička a deti“  ponúka deťom v materskej škole výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s členmi SČK a pracovníčkami komunitného centra. Každý mesiac spolu „riešia“ problémy imaginárnej Evičky, ktorá je rovesníčka detí a potrebuje pomoc. Formou hier, básní, príbehov a rozhovorov sa deti  "učia" ošetriť malé zranenia Evičky, privolať rýchlu lekársku pomoc, oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia  pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Na záver roka si získané vedomosti deti spoločne zopakujú. Aj tento rok, dňa 29. 06. 2017, Miestny spolok SČK v spolupráci s Komunitným centrom organizovali  v Materskej škole Pukanec „Deň zdravia“. Deti si na jednotlivých stanovištiach zopakovali, čo sa naučili počas školského roka na hodinách prvej pomoci. Dobrovoľníci mali namaskované jednotlivé zranenia a tie deti ošetrovali. Nakoniec  dostali predškoláci DIPLOM za absolvovanie minikurzu prvej pomoci, taktiež množstvo pekných darčekov a na záver, už ako mladí zdravotníci sa spoločne občerstvili a zahrali. Srdečná vďaka za vecné dary a spoluprácu patrí  Územnému spolku SČK v Žiline, Územnému spolku SČK v Leviciach,  taktiež dobrovoľníkom a členkám SČK za pomoc pri realizácii aktivity.

Bc. Veronika Drábiková


 

Fotogaléria projektu Evička a deti


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Aktualizované

13. 12. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2762

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2760

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2757/3

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2764/1

VZN 2/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2018 pre Materské školu v Pukanci, Školskú jedáleň pri Základne škole a pre Školský klub detí pri Základnej škole, a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.

VZN 1/2018 o postupe a podmienkach poskytovania jednorazových peňažných dávok, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovanie sociálnych pôžičiek

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude dlhodobý prenájom

Obchodná verejná súťaž - odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude ODPREDAJ – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13535549

Úvodná stránka