Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Michal Cibulka

Michal Cibulka - jeden z pukanských rodákov

Cibulkovci boli v Pukanci už oddávna početným, široko rozvetveným meštianskym, zväčša remeselníckym rodom. Z archívnych prameňov je známy Michal Cibulka, pukanský richtár v rokoch 1658 a 1659. Jakub Cibulka bol pukanským richtárom v roku 1670. Podľa tureckých daňových súpisov (Blaskovics, J.: Az Újvári ejálet tőrők..., Bratislava, Erdem 1993) približne z roku 1664 Jakub Cibulka mal syna Gašpara. Od Gašpara Cibulku (1643-1722) sa nám podarilo pomocou pramenných podkladov viacerých druhov, najmä z matrík, archívov a v spolupráci s ďalšími bádateľmi zostaviť nateraz nekompletné rozvetvenie tohto rodu až do súčasnosti.
Michal Cibulka (1823 - 1886)Manželskými zväzkami Cibulkovcov s členmi ďalších rodín došlo k rozšíreniu o rodiny s priezviskami: Adamčík, Bázlik, Ciglan, Demicher, Dodek, Duba, Ďuriš, Farbák, Figurík, Gombkőtő, Graca, Hlôška, Kadlečík, Kaptak, Kolesár, Kováčik, Králik, Križan, Krump, Kuriačka, Lehotský, Lenči, Ollerínyi, Ollík, Palkovič, Pálka, Platthy, Sekan, Schwarz, Tasler, Tieska, Volánsky, Zamboj, Zoller a ďalšie, vyskytujúce sa i mimo Pukanca. Sobášmi členov týchto rodín sme sa dostali do rodín s priezviskami: Bahna, Bakoš, Baumgartner, Bujna, Holéczy, Hruškovič, Hrúz, Hudoba, Kevický, Laco, Mazúr, Rakšány, Šuba a mnohé ďalšie, ale aj k osobnostiam, akými sú Martin Rázus, Slávikovci, Svetozár Hurban Vajanský či Milan Rastislav Štefánik. Na dopĺňaní (zahusťovaní) tohto rozvetvenia ďalej pracujeme.
Zuzana Cibulková rod. OllíkováK členom týchto rodín sa viaže mnoho udalostí, ktoré sú súčasťou našich dejín. Mnohí z nich svojím významom prerástli rámec svojho regiónu a nachádzajú sa nielen v našej, ale aj v zahraničnej encyklopedickej a ďalšej literatúre, ba čo viac, stále žijú v povedomí menšieho či väčšieho počtu súčasníkov. Niektorí z nich vynikli viac, iní menej a niektorí z nich neopodstatnene už zapadli do zabudnutia.
Jedným z mnohých, ktorého by osud zabudnutia celkom určite postihol, je i pukanský rodák Michal Cibulka (11.9.1823 - 9.10.1886), zakladateľ novobanskej vetvy Cibulkovcov, od smrti ktorého tohto roku uplynie už 120 rokov. Pokúsime sa ho priblížiť aj v kontexte s inými udalosťami.
Začiatok listu M. Cibulkovi od otca k sobášu (28.1.1852)Michal Cibulka pochádzal z 11-detnej, hlboko nábožensky založenej a národne uvedomelej rodiny čižmárskeho majstra Martina Cibulku (1792-1866) a Kataríny, rodenej Zollerovej (1793-1858). Jeho mladšími súrodencami boli okrem iných Samuel Cibulka (1825-1910), svokor pukanského mäsiara, známeho národovca Jána Gracu (1846-1926), Pavel Cibulka (1833-?), starý otec obľúbeného evanjelického farára ThDr. Júliusa Garbaiarska manufaktúra M. CubulkuCibulku a banského inžiniera, vysokoškolského pedagóga Samuela Hlôšku, Martin Cibulka (1827-1903), garbiar, národovec, pra-prastarý otec spisovateľa Ivana Kadlečíka. O tejto cibulkovsko-adamčíkovsko-sekanovsko-kadlečíkovskej vetve sa možno dozvedieť viac prostredníctvom CD, ktoré v roku 2005 vydalo pukanské občianske združenie TERRA BANENSIUM - Zem baníkov pod názvom Čriepky histórie.
Podpis M. Cibulku v modlitebnej knižkeMichal sa v Pukanci vyučil za garbiara. Jeho vandrovná knižka (znejúca na meno Michael Czibulka) z rokov 1842-1847 sa zachovala u pravnučky PhMr. Izabely Dubovej, rodenej Cibulkovej v Bratislave. Obsahuje 80 zápisov, niektoré z nich sú opatrené voskovými pečaťami. Tento dokument poskytuje plastický obraz o jeho tovarišských rokoch, strávených v mnohých častiach monarchie: Pápa, Šopron, Viedeň, Linec, Salzburg, Terst, Viellach, Ľubľana, Maribor, Graz, Bratislava a ďalšie. Niektoré z miest, napríklad Bratislavu, navštívil i viackrát. Bratislavu tých čias poznáme tiež ako Prešporok štúrovcov.
V tom čase panoval „dobrotivý“ cisár Ferdinand V. a vládla tvrdá ruka kancelára Metternicha, snažiaca sa natrvalo zakonzervovať vtedajšie zriadenie. V mnohonárodnostnej monarchii s mnohými neriešenými ekonomickými, sociálnymi a národnostnými problémami tlelo už napätie, ktoré vyústilo do revolúcie v rokoch 1848-49. Jej pozitívnym výsledkom bolo zrušenie poddanstva v Uhorsku.

Vandrovná knižka Michala CibulkuSvojmu remeslu sa vtedy priúčal a skúsenosti nadobúdal nielen pukanský garbiarsky tovariš Michal, ale na náročné povolanie sa cieľavedome pripravovali aj budúci panovníci. Michalov o sedem rokov mladší rovesník, budúci cisár František Jozef so svojimi mladšími bratmi Ferdinandom Maximiliánom (neskorším mexickým cisárom, popraveným v roku 1867) a Karolom Ľudovítom tiež „vandrovali“. Koncom leta a začiatkom jesene 1845 navštívili niektoré z miest Michalových pobytov. Karol Ľudovít si svoje zážitky z ciest zapisoval do denníka, ktorý i s komentárom vyšiel u nás knižne (Praschlová-Bichlerová, G.: Detstvo v cisárskej rodine. Bratislava, Ikar 1999). Aj tento prameň poskytuje zaujímavé lokálno-dobové informácie o miestach Michalových pobytov.
V hierarchii hodnôt bola viera u Michala na najvyššom stupni. Svedčí o tom aj jeho švabachom písaná nemecká modlitebná knižka, ktorú si kúpil počas vandrovky v roku 1846. Ako evanjelik používal rodnú nárečovú slovenčinu spolu s kralickou bibličtinou. Na úradných dokumentoch (i neskoršie na náhrobnom pomníku) sa jeho priezvisko písalo podľa maďarskej gramatiky so začiatočným Cz, ale v rodinnej korešpondencii sa zväčša uprednostňovalo písanie C. Perfektná znalosť nemčiny a maďarčiny bola v rodine samozrejmosťou.
Portrét M. Cibulku na ťažítkuV revolučnom roku 1848 sa Michal Cibulka ešte nachádzal v zozname pukanských obyvateľov a v zozname miestnej domobrany. Býval v Dlhej ulici. V tom čase žil v Pukanci ešte aj iný, o šesť rokov starší Michal Cibulka, r. katolík.
V roku 1850 si Michal, o ktorom je reč, kúpil v Novej Bani dom od Kataríny Trgovej na terajšej Kollárovej ulici. Ako garbiarsky majster si vybavil živnostenské oprávnenie a stal sa novobanským mešťanom. Na mieste kúpeného domu potom vybudoval pomerne veľkú stavbu, ktorá slúžila nielen na bývanie početnej rodine (mal12 detí), ale aj potrebám rozsiahlej garbiarskej výroby s veľkými povalami - sušiarňami koží. V súčasnosti budova slúži po rekonštrukcii uskutočnenej koncom 20. storočia ako robotnícky hotel.
V žiadosti z 23.8. 1869 adresovanej Mestskému magistrátu žiadal Michal ponechať mu naďalej súhlas na odber vody pre jeho garbiarsku výrobu z priľahlého mlynského náhonu. Uvádzame časť textu z jeho trojstranovej žiadosti: „...po prvuo abi Szlávnu Con?re?atiu upozorniu, že som sa ga behom roku 1850 za Obivatela a ?arbjarskiho Majstra pri tedajšej Meszkej Sz.(slávnej) Vrchnosti zakonitim porjadkom hlásiu, tak jako aj ku provodzovaňu muojho Remesla tento isti teraz aj Vladnúci (vlastniaci) Dom pod num. (č.) 202 od Catarjni Tr?o kupiu...“ (? čítaj ako g; g čítaj ako j; j čítaj ako í. Poznámka autora.) V zápisnici Mestského magistrátu z 31.8.1869 (v maďarčine) je Michal Cibulka označovaný ako majiteľ továrne na výrobu kože. Jeho žiadosti vtedy nevyhoveli.
Michal Cibulka sa ešte predtým, 29. januára 1852, v Novej Bani oženil so Zuzanou Ollíkovou (1835-1887), dcérou novobanského pivovarníckeho majstra Michala Ollíka a Terézie, rodenej Ďurišovej (Gyuris). Pravnuk Milan Cibulka v Leviciach opatruje list od Martina Cibulku z Pukanca z 28.1.1852, ktorý adresoval svojmu synovi k sobášu s takouto adresou a úvodom: „Prináležj Michael Czibulkovi Mistru Čarbarskemu z Pukance do Novébaňy - Milj Synu! Ponewádž ti nežádaš abi znás kdo prjtomnj bil na twem weselj; Hospodin Buh mug gemuž ga slúžim od me mladosti...“ V liste mu udelil svoje otcovské požehnanie.
Majetkové pomery mladomanželov Cibulkovcov z tých čias dokumentuje Poplatná knižka 1852/53 (predtlač v slovenčine písanej švabachom), čo bolo daňové priznanie, ktoré sa vtedy podávalo ku koncu augusta.
Sobášom sa Michal Cibulka dostal do ollíkovskej rodiny, ktorá bola v Pukanci tiež hodne rozvetvená a významná. Svokor Michala Cibulku Michal Ollík sa prisťahoval aj s manželkou na Novú Baňu v roku 1834 tiež z Pukanca.
Mladší brat Michala Ollíka, jeden zo štúrovcov, Peter Pavel Všudyslav Ollík sa stal v marci 1848 pukanským richtárom. V roku 1850, po nastolení Bachovho absolutizmu, bol za podporu povstania odsúdený na smrť. Po známom Világoši (13.8.1849) v sedmohradskom Arade 6.10.1849 popravili 13 uhorských povstaleckých generálov. O 19 dní nato bol s ďalšími popravený aj ministerský predseda vtedajšej uhorskej vlády Lajoš Batthyány. František Jozef sa stal cisárom v decembri 1848 a za pomoci ruského cára, hneď na začiatku svojho panovania, razantne zúčtoval s povstalcami a ďalších 68 rokov bol výlučným nositeľom moci a udával tón životu celej rozsiahlej ríši.
V rodine sa tradovalo a potvrdzuje to aj neskoršia rodinná korešpondencia (Malvína Drahošová - JUDr. Jaromír Bázlik), že Všudyslavova matka Zuzana Ollíková, rodená Kellnerová orodovala vo Viedni za svojho na smrť odsúdeného syna, kľačiac priamo pred cisárom Františkom Jozefom (Všudyslavova matka bola i matkou novobanského Michala Ollíka). Cisár jej údajne odpovedal česky: „Paní, vstaňte, já přece nejsem Bůh!“ Všudyslavovi zmenili trest smrti na doživotné väzenie. Pri narodení korunného princa Rudolfa v roku 1858 mu bola udelená amnestia. Neskoršie pôsobil ako vynikajúci advokát v Banskej Štiavnici. Neistota a starosti tohto druhu zaiste ťaživo doliehali aj na mladomanželov Cibulkovcov.
Okrem zložitých politických udalostí v tej dobe rodina Cibulkovcov čelila i mnohým vlastným problémom, z ktorých sa jej iste najbolestivejšie dotkla strata šiestich neplnoletých detí. Boli to najmä dva čierne roky 1873-1874. V roku 1873 zomreli štvormesačné a dvojmesačné, posledné narodené deti, dvojičky Róbert a Eduard. V máji 1874 zomrel 13-ročný Ľudovít a 16-ročná Terézia sa 16. júla utopila v Hrone.
18. júla 1874 vyšiel v martinských Národných novinách inzerát novobanského Michala Cibulku, ktorým sa snažil získať „...jednoho domáceho ev. vychovateľa ku svojim dietkam, od nehož požaduje sa znalosť Slovenskej, Maďarskej a Nemeckej reči, a vôbec súcosť k vychovávaniu...“
Štyria synovia a dve dcéry: Amália (1854-?), Koloman (1856-1909), Katarína (1863-1949), Michal (1865-cca 1936), Adolf (1867-1937) a Rudolf (1870-1945) sa dožili dospelosti, založili si rodiny a prežili pestrý, bohatý a tvorivý život. Ich potomkovia žijú nielen na Slovensku, ale i v Maďarsku a v USA. Prezentácia detí Michala Cibulku by síce bola zaujímavá, ale vyžiadala by si viac priestoru.
Hrob Michala Cibulku v starom evanjelickom cintoríne v Novej Bani na Hrádzi pod známou vyše storočnou sekvojou označoval náhrobný pomník, ktorý bol v polovici 20. storočia nahradený súčasným. O záchranu cintorína pred plánovanou asanáciou v 70. rokoch minulého storočia sa zaslúžila Anna Taslerová, rodená Cibulková (1906-1990), vnučka Michala Cibulku, manželka breznianskeho evanjelického farára Mateja Taslera. Spomenutú sekvoju (záchrankyňu cintorína, lebo je už pamiatkovo chránená) dal vysadiť koncom 19. storočia k hrobu svojej manželky novobanský lekár Peter Holéczy, ktorý bol predtým pukanským mestským lekárom.
Z receptára na výrobu fariebJednou z mála písomností zachovaných po Michalovi Cibulkovi je jeho zaujímavý receptár na prípravu farieb. O jeho remeselno-továrenskej pôsobnosti v Novej Bani sa nezachovalo veľa prvotných prameňov. Známe je, že garbiareň - „fabrička“ mala ročnú výrobnú kapacitu okolo 4000 hovädzích koží, ktoré sa dodávali do viacerých miest monarchie. Výrobu v garbiarni ukončil Michalov syn Adolf v roku 1925, pretože už nestačil konkurovať Baťovej lacnej veľkosériovej priemyselnej výrobe, ktorej podľahli mnohí obuvníci. Syste-matickejší výskum v ar-chívoch sme k tejto téme ešte neuskutočnili. V en-cyklopedickej literatúre z prelomu 19. a 20. sto-ročia (napr. Borovszky, S.: Magyarország vármegyéi ... Bars..., Budapešť 1903) sa nachádzajú stručné in-formácie o garbiarskej pôsobnosti Cibulkovcov v Novej Bani.

Medaila udelená Michalovi CibulkoviMichalovi Cibulkovi sa dostalo významného ocenenia ešte rok pred jeho smrťou. Pod patronátom následníka trónu Rudolfa a v prítomnosti cisára Františka Jozefa otvorili v Budapešti 2.5.1885 Všeobecnú krajinskú výstavu. Svoju produkciu tu prezentovalo okolo 8000 vystavovateľov. Výstavu si prezrelo vyše 1,7 milióna návštevníkov. Najlepších 300 vystavovateľov ocenili medailami a Michal Cibulka z Novej Bane bol jedným z nich. Na lícnej strane medaily je text v maďarskom jazyku: „Všeobecná krajinská výstava Budapešť - 1885“, na reverznej strane: „Michalovi Cibulkovi Nová Baňa - Za zásluhy“.

Detail medaile udelenej Michalovi CibulkoviZo skromných pramenných podkladov a niektorých artefaktov sme sa pokúsili priblížiť jedného z mnohých pukanských rodákov a dobu, v ktorej žil. V neďalekej Novej Bani, kde žil a pracoval, sa zaslúžil svojimi podnikateľskými aktivitami o pozdvihnutie mesta. Vychoval nasledovaniahodných potomkov a zanechal po sebe hlbšie vyoranú brázdu, ktorú sme sa snažili aspoň čiastočne obnažiť od nánosov času.

Ing. Milan Pálka, pre Pukanské noviny č.2, 2006


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17999228

Úvodná stránka