Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

MS SČK naše ativity

Výročná schôdza členov Miestneho spolku SČK v Pukanci

Výročná schôdza členov Miestneho spolku SČK v Pukanci, foto: V. Drábiková

Dňa 25.11.2014 sa konala výročná schôdza členov Miestneho spolku SČK v Pukanci. Zúčastnených bolo 18 členov MS SČK. Stretnutia sa zúčastnil starosta obce Pukanec Ing. Ján Rievaj, riaditeľka ÚzS SČK v Leviciach pani Oľga Szalmová,, predsedkyňa Kontrolnej rady pri ÚzS SČK Levice PhDr. Milica Zaťková, podpredseda ÚzS SČK Mgr. Peter Benček.
Program stretnutia: Predsedkyňa MS SČK Bc. Veronika Drábiková prezentovala vznik a činnosť Miestneho spolku SČK v Pukanci. Opísala fungovanie dobrovoľníckej služby v miestnom spolku SČK , predstavila prácu dobrovoľníkov v obci. Do povedomia dala pripravenosť spolku na katastrofy, absolvované kurzy prvej pomoci, zbierkovú činnosť spolku, predstavila MS SČK  ako  darcovskú základňu materiálnej pomoci. V rámci   spolupráce s miestnymi inštitúciami riaditeľka ÚzS SČK v Leviciach predstavila projekt Evička a deti, ktorý prebieha v Materskej škole v Pukanci, ktorá je i členom Zdravých materských škôl. Prezentovala taktiež  projekt Humanitko,  do ktorého sa zapojila Základná škola v Pukanci.  V rámci predstavenia spolupráce s miestnymi organizáciami, predsedkyňa spomenula ďalší plán spolupráce  s klubom dôchodcov v obci formou opakovaných stretnutí s cieľom cvičenia pamäte a kognitívnych funkcií. Nezabudla na úspešné darcovstvo krvi v obci. Ďalším bodom stretnutia bolo oceňovanie viacnásobných darcov krvi členmi ÚzS SČK, starostom obce a predsedkyňou MS SČK.Vďaka patrí pani Balkovej  Eve, ktorá tento rok dosiahla 10 odberov, týmto jej odovzdali bronzovú Janského plaketu.  Taktiež vyjadrili vďaku minuloročným oceneným darcom krvi a to bol : pán Bóna Ľubomír, ktorý získal diamantovú medailu, kde dosiahol 80 odberov krvi,  pán Mikuška  Miroslav a pán Zachar Martin získali za 40 odberov zlatú medailu,  pani Anna Šupová získala za 30 bezpríspevkových odberov zlatú medailu,  bronzovú medailu za 10 odberov  získali pán Konyveš Peter a pán Rádik Michal. Na schôdzi prebehli voľby chýbajúcich členov výboru,  kde boli jednohlasne zvolení noví zástupcovia funkcií.

Ďakujem za účasť.

Bc. Veronika Drábiková


 

Pomoc sociálne slabým rodinám

Pomoc sociálne slabým rodinámDozorná rada rozhodla, že z celkovej vyzbieranej sumy

88,52 € z verejnej zbierky, konanej

od 1.05. – do 30.06. 2014 v obci Pukanec, boli financie

použité na pomoc sociálne slabým rodinám formou :

 

 • predplatenia stravy v Materskej škole Pukanec počas školského roku 2014/2015 na 10 mesiacov v sume 50,- €,
 • zaplatenia liekov v sume 13,96 €,
 • potravinová pomoc (múka, cukor, olej, chlieb, cestoviny, ryža, bravčové mäso, párky) v hodnote 24,56 € pre 3 sociálne slabé rodiny.

 

Pomoc sociálne slabým rodinám, foto: SČK Pukanec Pomoc sociálne slabým rodinám, foto: SČK Pukanec
Pomoc sociálne slabým rodinám, foto: SČK Pukanec Pomoc sociálne slabým rodinám, foto: SČK Pukanec

 

Kurzu prvej pomoci

Dňa 21.06. 2014 sa dobrovoľníčky Miestneho spolku SČK v Pukanci zúčastnili 16-hodinového kurzu prvej pomoci. V pláne je dokončenie 33 - hodinového kurzu PP s cieľom získať Európsky certifikát PP s  možnosťou vykonávať zdravotný dozor počas miestnych aktivít.

Kurzu prvej pomoci Kurzu prvej pomoci Kurzu prvej pomoci
Kurzu prvej pomoci Kurzu prvej pomoci  
Kurzu prvej pomoci Kurzu prvej pomoci  

 


 

Praktická prvá pomoc pre Materskú školu

Dňa 18. 06. 2014 predstavila riaditeľka ÚzS SČK  pani Oľga Szalmová  v Materskej škôlke v Pukanci prevenčné aktivity v oblasti zdravotnej výchovy pre deti materských škôl. Formou prezentácie ukázala na aktivity v iných Zdravých materských škôlkach a motivovala triedne pani učiteľky k aktivitách s detičkami  v oblasti zdravotnej výchovy a prvej pomoci. Predstavila projekt Evička a deti, Evička nám ochorela a projekt Kvapka krvi. Cieľom je získať vzťah k zdravotnej výchove a prvej pomoci už v predškolskom veku.

Časť financií získaných z organizácie Pomocný anjel za obnosené šatstvo sa použilo na zakúpenie príručky PRAKTICKÁ PRVÁ POMOC pre  Materskú školu v Pukanci.

Ďakujeme

Praktická prvá pomoc pre Materskú školu Praktická prvá pomoc pre Materskú školu Praktická prvá pomoc pre Materskú školu Praktická prvá pomoc pre Materskú školu

 


 

Miestny spolok SČK naďalej úspešne pokračuje vo svojich aktivitách

V spolupráci s Územným spolkom SČK v Leviciach sa nám podarilo získať cez UPSVa R  dobrovoľníčky SČK pre obec Pukanec. Prvou dobrovoľníčkou na dobu 6 mesiacov bola Michaela Pondelová, od mesiaca máj sme získali prácu pre dobrovoľníčky Adrianu Mudrákovú  a Janku Luptákovú.

Náplň práce dobrovoľníčok Miestneho spolku SČK v Pukanci :

 • pomoc pri odbere krvi v obci,
 • pomoc pri aktivitách MS SČK a TSP,
 • spolupráca s Terénnou soc. prácou obce Pukanec,
 • učasť na školeniach a kurze PP (prvej pomoci),
 • ukážky PP,
 • monitorovanie starých a osamelých občanov obce, monitorovanie sociálne slabých občanov  a rodín v obci,
 • návštevy v rodinách, ktorých cieľom je zhodnotenie celkovej mobility a zdravotného stavu občanov, zisťovanie potrieb cieľových skupín, ponuka  rôznych možností pomoci. Súčasťou návštevy v rodine je meranie tlaku a ventilačné rozhovory,
 • služba občanom formou nákupov u čiastočne imobilných občanov, vybavovanie potrebných dokumentov, zapožičanie zdravotných pomôcok,  poprípade sprevádzanie do inštitúcií a k lekárom,
 • materiálna pomoc soc. slabým občanom. a pod.
Miestny spolok SČK, foto: archív SČK Miestny spolok SČK, foto: archív SČK Miestny spolok SČK, foto: archív SČK Miestny spolok SČK, foto: archív SČK
Miestny spolok SČK, foto: archív SČK Miestny spolok SČK, foto: archív SČK 


 

Pracovné stretnutie predsedov a pokladníkov Miestnych spolkov SČK

Zástupkyne MS SČK Pukanec sa  dňa  22.10. 2013 o 14:00 hodine zúčastnili pracovného stretnutia predsedov a pokladníkov Miestnych spolkov SČK v Územnom spolku SČK v Leviciach.
Súčasťou programu bola :

 • koncepcia Miestnych spolkov na roky 2013 – 2017,
 • odovzdanie nových registračných listín,
 • informácie o plnení úloh územného spolku a spolupráca s miestnymi spolkami  na krízovej intervencii,
 • plán práce na rok 2014,
 • prevzatie plagátov k darcovstvu krvi a banerov s logom SČK na publicitu miestneho spolku, atď.

Fotogaléria

 


 

Súčinnostné cvičenie EMO 2015

Dňa 4. júna 2015 v čase od 8.00 do 12.00 hod. sa uskutočnilo celoareálové súčinnostné cvičenie AE Mochovce v súčinnosti s miestnou štátnou správou a samosprávou.

Bola precvičená činnosť v zmysle spracovaného plánu ochrany obyvateľstva podľa zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a podľa zák. č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií. Pod námetom „Havária v AE Mochovce“ došlo k úniku  rádioaktívnej látky  do priestorov mimo areálu atómovej elektrárne. Štvrtok o ôsmej hodine prijal levický prápor informáciu v uvedenej podobe o núdzovom stave elektrárne, kedy bola následne na to nariadená okamžitá evakuácia pre celý levický prápor. Po prijatí správy o vzniku závažnej udalosti, bola prijatá ďalšia správa, v ktorej krízový štáb mesta Levice nariadil evakuáciu obce Kozárovce. Z 13. mechanizovaného práporu okamžite vyrazili dve autá s vyčlenenými profesionálnymi vojakmi, ktorých úlohou bolo vykonať evakuáciu žiakov a školský personál ZŠ Kozárovce. Zo školy v Kozárovciach boli deti a učitelia následne prevezení do kontrolného stanovištia v obci Žemberovce, z dôvodu vykonania registrácie evakuovaných osôb a ich dozimetrickej kontroly. V prípade zasiahnutých osôb sa vykonávala dekontaminácia osôb a techniky  v zabezpečení práporu z Rožňavy pomocou dekontaminačných liniek. Po dekontaminácii pokračoval prevoz detí do obce Pukanec, kde bolo pre deti a učiteľský personál zabezpečené núdzové ubytovanie. Pri evakuácii bol nápomocný i Miestny spolok SČK v Pukanci, kde máme vyškolené dobrovoľníčky, ktoré absolvovali 20 - hod. vzdelávanie dobrovoľných terénnych asistentov. Absolventov  zapájame do ďalšieho vzdelávania prostredníctvom výcvikových aktivít Integrovaného záchranného systému. 
Pod takýmto námetom prebehlo „Súčinnostné cvičenie EMO 2015“, kde hlavným cieľom bolo precvičiť súčinnosť AE Mochovce, krízového štábu Okresného úradu Levice, obce Kozárovce a záchranných zložiek. Cieľ tohto dňa bol pre 13. mechanizovaný prápor splnený a profesionálny vojaci, ako aj deti z Kozároviec boli úspešne evakuovaní do bezpečného prostredia.

Bc. Veronika Drábiková

Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015
Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015
Súčinnostné cvičenie EMO 2015 Súčinnostné cvičenie EMO 2015

 


 

LESY DEŤOM

LESY DEŤOM
LESY DEŤOM

Dňa 29. mája 2015 sa členky
Miestneho spolku SČK v Pukanci
zúčastnili na akcii s názvom
LESY DEŤOM
pri Počúvadlianskom jazere.

Vykonávali zdravotný dozor a ukážky
prvej pomoci pre deti základných škôl.

 

Bc. Veronika Drábiková


 

Deň zdravia

Miestny spolok SČK Pukanec v spolupráci s ÚzS SČK Levice, Komunitným centrom a TSP Pukanec organizoval dňa 12.04. 2016 aktivitu s názvom DEŇ ZDRAVIA.

Ďakujeme všetkým za krásnu účasť.

Bc. Veronika Drábiková

Deň zdravia Deň zdravia Deň zdravia Deň zdravia Deň zdravia
Deň zdravia Deň zdravia Deň zdravia Deň zdravia Deň zdravia

Foto: Bc. Veronika Drábiková


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17949217

Úvodná stránka