Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Na pol cesty ...

Na pol cesty...

Koniec roka je nielen časom vianočným, ale aj časom hodnotenia končiaceho sa obdobia – starého roku (2012), časom vhodným na bilancovanie. Hodnotíme, či sme splnili naše vopred stanovené ciele, ako sme ich splnili, prípadne čo nám spôsobilo ťažkosti a aké poučenie sme získali pre budúcnosť. Pre našu obec boli ciele stanovené v  dokumente „Programové vyhlásenie starostu obce Pukanec a OZ na roky 2011 – 2014 s výhľadom do roku 2018“, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Pukanci číslo: 2/2011-OZ bod C, ods. 2,  dňa 27.januára 2011. Dokument je v plnom znení uverejnený na www.pukanec.sk Teda sme sa ocitli na pol cesty... V krátkosti si v bodoch pripomeňme aspoň jeho podstatné časti:  

 • dokončenie rozpracovaných a začatých akcií v predchádzajúcom volebnom období (18 b.j., revitalizácia námestia, celoobecná kanalizácia - I. etapa a následnárekonštrukcia MK),
 •  informovanosť občanov a ich zapojenie sa do reálneho riešenia problémov obce(inovovaná webová stránka obce s možnosťou diskusie, verejné zhromaždenia občanov k aktuálnym problémom, informovanie hromadnými SMS...),
 • vytvorenie podmienok na rozvoj zamestnanosti (príprava pozemkov na priemyselný park, získanie účelovej lesnej komunikácie Šafranica do vlastníctva obce a jej následné celoročné sprevádzkovanie, získavanie investorov do priemyselného parku),
 • príprava pozemkov na IBV, v prípade záujmu aj na KBV,
 • zefektívnenie správy obce a činností podnikov zriadených obcou (OcÚ, OPS, Lespol
  s.r.o., Thermospol s.ro., ZŠ, MŠ),
 • zefektívnenie systému odpadového hospodárstva (dôsledný výber poplatkov od pôvodcov odpadu, vytvorenie podmienok pre zber a likvidáciu biologického odpadu - kompostáreň),
 • skompletizovanie vybavenia Kultúrneho domu na Majeroch a vybudovanie prístupovej cesty,
 •  efektívne využívanie rozpočtu z vlastných a externých finančných zdrojov obce ako sú fondy EÚ, iné fondy – štátne..., pomoc poskytovanú zamestnávateľom od UPSVaR a pod,
 • rozvoj agroturistiky (propagácia Pukanca a vytvorenie vhodných podmienok na
  podnikanie v cestovnom ruchu)

Pokúsim sa vyhodnotiť súčasný stav plnenia jednotlivých cieľov. Čo odsek, to vytýčený cieľ. Pre lepšiu orientáciu budem odseky číslovať zhora nadol.

 1. Rozpracované a začaté akcie z minulého volebného obdobia sa súčasné orgány obce spoločne s pracovníkmi obecného úradu a pracovníkmi obecných organizácií snažia úspešne ukončiť alebo pokračovať v ich realizácii. Ukončená bola výstavba 18.b.j nájomných bytov na ul Záhradná (hodnota 967 940 €), ktorej realizácia bola započatá ešte v predchádzajúcom volebnom období, pokračovali sme v prácach na na projekte revitalizácii verejných priestranstiev (námestia) , kde sa 10.decembra 2012 konala elektronická aukcia na výber dodávateľa stavebných prác, ktorej priebeh spolu s dokumentmi celého verejného obstarávania bude v najbližších dňoch (najneskôr do 21.12.2012) predložený na kontrolu kompetentným orgánom (SO/RO NSK). Z dôvodu zaistenia funkčnosti budúcej splaškovej kanalizácie obce bolo potrebné vybudovať úsek pod revitalizáciou, lebo pre dielo budované s podporou fondov EÚ po dobu najmenej piatych rokov od odovzdania do užívania platia obmedzenia vo voľnom disponovaní s ním pod sankciou vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov. Po úspešných rokovaniach so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nitra sa táto časť kanalizácie začala v novembri budovať na náklady vodárenskej spoločnosti. Naviac je súčasne  v rovnakom priestore rekonštruované vodovodné potrubie a budú vybudované kanalizačné prípojky a rekonštruované vodovodné prípojky jednotlivých odberných miest tiež na náklady vodárenskej spoločnosti. Po úspešných rokovaniach so ZSE, a.s. Bratislava sme začali prípravné práce v tomto priestore na preložke NN vzdušného el. vedenia do zeme, rovnako aj verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, káblovej televízie a kamerového systému. Na tejto akcii sa bude finančne i prácami podieľať rôznou mierou aj obec. V súčasnosti je na akciu spracovávaná projektová dokumentácia a fyzicky sa do zeme v ryhách pre kanalizáciu ukladajú chráničky pre káblové rozvody. Ak tieto akcie budú úspešne zrealizované (v čo pevne verím), tak budúcoročný vianočný strom budeme rozsvecovať na vynovenom námestí. Potom tiež budeme vedieť vyčísliť reálne náklady na tieto investície, ale predpokladám, že výsledná suma  realizovaných akcií bude jedna z najvyšších v histórii Pukanca. Rekonštrukcia miestnych komunikácií s objektívnych príčin (nedostatok vlastných zdrojov obce, logická postupnosť prác výstavby – najprv kanalizácia, potom rekonštrukcia MK...) ani nezačala a mám obavy, že stav MK sa počas výstavby (najmä kanalizácie) dočasne ešte zhorší...
 2. Novú webovú stránku obce sme sprístupnili v apríli tohto roku. Určite je na nej stále čo zlepšovať či zdokonaľovať. O jej priaznivej odozve u užívateľoch (návštevníkoch) svedčí počet návštev –  doteraz takmer 315 tisíc! Samochvála vraj smrdí, ale ja som hrdý na našu novú stránku a nehanbím sa za to! Celý obsah je pripravovaný vo veľmi amatérskych podmienkach a len vďaka spracovateľom príspevkov a „dobrovoľnému“ webmastrovi  Jánovi Čalovkovi sa snažíme udržať aktuálnosť uverejnených príspevkov. Musím sa priznať, že toto „sústo“ som ani ja nepovažoval až za také veľké...Učíme sa materiály využívané v obci pripravovať tak, aby súčasne mohli byť bez náročných úprav uverejňované na stránke, ale bez aktívnych, kvalitných a nenáročných prispievateľov sa v blízkej budúcnosti už nezaobídeme. Tiež musíme viac využívať možnosti, ktoré nová webová stránka umožňuje, teda diskusiu verejnosti k aktuálnym problémom, video informácie a pod. Najväčším problémom sú ochotní spolupracovníci a nedostatok financií na ich motiváciu. Ale nesmie to ostať v polohe „začarovaného kruhu“! Informovanie hromadnými SMS sme doteraz nevyskúšali (za SMS je potrebné platiť). Prvou lastovičkou sú notifikačné SMS poslancom obecného zastupiteľstva upozorňujúce na e-mailovú poštu z obce, ktoré prvýkrát boli poslané v tomto mesiaci.
 3. Už v máji 2011 obec získala do svojho vlastníctva účelovú lesnú komunikáciu „Šafranica“ (hodnota 450 293,00 €), v roku 2012 bola vybavená zvislým dopravným značením, boli vykonané neodkladné opravy a snažíme sa ju celoročne udržiavať v zjazdnom stave. Prístup na rýchlostnú cestu R1 prechádzajúcu údolím Hrona už asi nikto nepovažuje za nič výnimočné...Že sa to od roku 2004 mohlo dávno spraviť – ako píše anonym poslancom OZ – s tým možno iba súhlasiť ! A keby sa tak bolo aj naozaj stalo mohlo sa predísť škodám, ktoré za tento čas na komunikácii „bez pána“ vznikli! Dali sme vypracovať geometrický plán potrebný na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod touto komunikáciou. V pokračovaní na prácach bráni nedostatok financií. Ten istý problém bráni aj odkúpeniu pozemkov pod priemyselnú zónu (priemyselný park), či športový areál (futbalové ihrisko). Verím, že riešenie nájdeme ešte do konca volebného obdobia (r. 2014) !
 4. Územný plán obce počíta s pozemkami na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite pod parkoviskom pri ihrisku. Pozemky sú z časti vo vlastníctve obce a časť je v súkromnom vlastníctve. Z týchto dôvodov ako aj z dôvodu už existujúcich inžinierskych sietí, resp. už nachádzajúcich sa v dostupnej vzdialenosti lokality začali sme s prípravnými prácami na „obytnom súbore“ cca 10 pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. Boli vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete a požiadali sme enviromentálny fond – program obnovy dediny - o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013. Fond môže poskytnúť dotáciu do max. 5 tisíc euro. V prípade, že budeme úspešní, podporu mienime využiť na zaplatenie urbanistickej štúdie a čiastočne aj projektovej dokumentácie nutnej k vybaveniu povolení príslušných orgánov na realizáciu zámeru. Pozemky pre prípadnú potrebu na hromadnú výstavbu bytov (bytového domu (domov) obec vlastní na druhej strane MK – ulica Záhradná. V súčasnosti prebieha prieskum záujmu o nájomné byty.
 5. Zefektívnenie správy obce, obecných podnikov, ZŠ a MŠ má minimálne dva rozmery. Personálny a materiálny, ktoré spolu súvisia. Keď prihliadneme ešte aj k rozsahu zabezpečovanej agendy, tak situácia je zložitá až priveľmi, ale nie neriešiteľná. Samozrejme nie s okamžitým efektom! To znamená, že všetci pracovníci i funkcionári vo svojej práci musia získavať a uplatňovať dostupné poznatky a využívať súčasnú morálne aj fyzicky zastaralú techniku (najmä „počítače“ sú na pokraji možností) a súčasne sa uspokojiť s finančným ohodnotením, ktoré už iné sektory verejných pracovníkov vyhnali do ulíc... Zatiaľ si pomáhame pracovníkmi malých obecných služieb (za cca 60 € mesačne aj keď „iba“ 4 hodiny denne - čo  možno očakávať či vyžadovať?!), prípadne zamestnaním na dobu určitú s využitím príspevku z úradu práce (v roku 2011 obec takto získala príspevok vo výške 23 922,81 € a v roku 2012 je predpoklad získania príspevku vo výške 19 342, 99 €), čo nám umožnilo vytvoriť až 14 pracovných miest na dobu určitú, a z ktorých sme uhradili potrebné práce pre obec a umožnili zamestnanie i zárobok obyvateľom našej obce.
  Obecný podnik služieb splnil v decembri 2012 podmienky pre získanie štatútu sociálneho podniku. To ho oprávňuje zamestnať až 10 pracovníkov a po dobu až dvoch rokov poberať na nich príspevok v zákonom stanovenej výške z verejných zdrojov. Ušetrené prostriedky mienime použiť pri obmene techniky v spojení s prostriedkami z externých zdrojov. V roku 2012 bol zakúpený pre potreby obce, organizácií pôsobiacich na území obce a tiež pre rozšírenie podnikateľskej činnosti Obecného podniku služieb autobus. Zlúčenie základnej a materskej školy sa ukazuje ako ekonomická nevyhnutnosť. Aby však bola aj skutočným prínosom je nutné zrealizovať „rekonštrukciu“ budovy základnej školy spočívajúcu vo výmene výplne stavebných otvorov (okien a dverí), následnom zateplení obvodového plášťa a stropu a nevyhnutných úprav vnútorných miestností na prevádzku materskej školy. Naša žiadosť o finančnú podporu v roku 2011 podaná na ekofond nebola podporená preto, lebo podporované boli iba projekty, ktoré riešili školské objekty odovzdané do užívania do roku 1984 (naša nová ZŠ bola až v roku 1990) a táto podmienka platí naďalej, preto sme o dotáciu na rok 2013 požiadali enviromentálny fond. ten síce poskytuje nižší objem finančných prostriedkov, ale nemá podmienku „budovy odovzdané do užívania do roku 1984“! Bez pomoci „cudzích peňazí“ je realizácia tejto úlohy vopred odsúdená na neúspech!
 6. Pre účinnejší výber poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu (TKO) obec pre rok 2012 zaviedla výmerový spôsob výberu tohto poplatku. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdzuje fakt, že keď v minulom roku obec musela doplatiť zo svojho rozpočtu takmer 20 tis. EURO rok 2012 bude vybrané na poplatku od pôvodcu odpadov suma, ktorá pokryje takmer všetky výdavky spojené so zberom a likvidáciou TKO. Možno sa to niekomu javí ako krok späť, ale k tomuto riešeniu bolo nutné pristúpiť lebo schodok financií vybratých na poplatkoch a skutočnými nákladmi na likvidáciu TKO bol neudržateľný! Pre motiváciu občanov  pre dôslednejšie separovanie odpadov (druhotných surovín) je nutné zaviesť efektívnejší systém benefitov, vzdelávania, osvety a účinnejšej kontroly lebo poplatok v súčasnej výške ani s možnosťou zákonného zvýšenia na viac ako 33 EURO pre poplatníka a rok nepôsobí dostatočne motivujúco. V roku 2012 sme vybudovali s odbornou pomocou Priateľov zeme – SPZ obecné kompostovisko, ktoré prevádzkuje Obecný podnik služieb. Je nám ľúto, že náš projekt Zberného dvora, v ktorom bolo uvažované aj s nákupom novej techniky a vybudovaním priestorov nebol v roku 2012 podporený. Požiadali sme o zaradenie našej žiadosti do tzv. „zásobníka projektov“ lebo podmienky sme splnili – podporený sme neboli preto, lebo prostriedky určené v tomto roku na túto výzvu „sa minuli“... a chceme, aby žiadosť bola pri ďalšej výzve „automaticky“ opätovne zaradená v novom hodnotiacom období. Pre rok 2013 sme tiež na tento účel požiadali o dotáciu enviromentálny fond.
 7. Na budove kultúrneho domu na Majeroch sme urobili údržbu a opravy menšieho rozsahu (murárske, maliarske práce, opravy a údržbu hygienických zariadení...) v exteriéry aj interiéry budovy. Zariadenie bolo doplnené o časť staršieho zariadenia. Objekt je vhodný na spoločenské akcie do 50 účastníkov a tiež na podnikateľskú činnosť. Jeho využitiu v plnom rozsahu možností, by výrazne prispela spevnená prístupová cesta a parkovisko..., ktoré je tiež súčasťou programového vyhlásenia.
 8. Efektívne využívanie rozpočtu je téma, ktorá vyžaduje rozsah špecializovaného seminára. Predo všetkých je potrebné mať aspoň základné informácie o zložení, jeho reálnej výške na príjmovej aj výdavkovej časti. Teda, že hlavný podiel príjmov rozpočtu obce je z podielových daní (daní vyberaných daňovým úradom) a tvorí v našom prípade 395 404 €, čo tvorí 42% celého rozpočtu, na výšku tejto dane obec nemá žiadny vplyv a tieto prostriedky sú vopred účelovo  určené, že obec na dani z nehnuteľností, ostatných miestnych daniach, kde obec vystupuje  v pozícii správcu dane, obec vyberie 49 000 €, čo tvorí 5% celého rozpočtu, ďalej kapitálové príjmy s predaja majetku obce čo je cca 35 000 € a tvorí cca 4% príjmov rozpočtu obce. Účelové transfery vo výške 359 235 € čo tvorí 38% rozpočtu (tieto prostriedky iba cez obecný rozpočet „prebehnú“ a sú odosielané na účty konečným prijímateľom – ZŠ, menšie obecné služby, matrika, stravné ZŠ+MŠ, dopravné ZŠ...) a 100 018 €, teda 11% z rozpočtu tvoria príjmy z nájmu nehnuteľností (najmä pozemkov), správne poplatky a ostatné poplatky vyberané obcou (napr. za likvidáciu TKO), z ktorých sa tiež väčšia časť vzápätí presúva na účet konečného príjemcu (napr. na organizáciu, ktorá v našej obci likviduje TKO a zabezpečuje separovaný zber...). Ďalej základné vedomosti zákonnej úpravy rozpočtového hospodárenia samospráv a v neposlednom rade  a zbaviť sa ilúzie, „že z našich daní“ (teda podielové dane + účelové transfery predstavuje cca 58% príjmov rozpočtu)... Mám oprávnené obavy, že podiel na ústredne vyberaných daniach, ktoré dostáva naša obec, výrazne prevyšujú možnosti reálne vybranej dane od daňových subjektov, ktorých daňová povinnosť súvisí s našou obcou. A celková suma daní vybraných priamo obcou je veľmi takmer symbolická. Externé zdroje príjmov sú už spomínaný príspevok z úradu práce, kde sme na dobu určitú (6 mesiacov) vytvorili 14 pracovných miest, na projekt TSP, kde z verejných zdrojov za dobu 44 mesiacov obec získa 64 953,68 €, čo umožnilo vytvoriť 2 pracovné miesta pre obyvateľky našej obce, nenávratný finančný príspevok (dotáciu) z rezervy predsedníčky vlády SR, možnosti získania zdrojov z fondov EÚ a ďalších grantových schém. Obyčajne je vyžadovaná spoluúčasť obce v rôznej výške z vlastných zdrojov. Teda je potrebné, aby unavené šťastie sadlo na obec Pukanec pri procese hodnotenia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ak sa tak stane, mať v obecnom rozpočte potrebnú sumu na spolufinancovanie. Ani jedno nie je jednoduché ani vopred  isté... Je za tým veľa práce, odborné práce je potrebné zaplatiť, ale je tu aspoň jedna istota. Ak „projekt“ nepodáme alebo  je neúplne spracovaný – určite nič nezískame! Preto aj na rok 2013 sme doteraz podali 6 projektov o nenávratný finančný príspevok (NFP) a po vyhlásení nových výziev v oblastiach na ktoré sme pripravení, opätovne sa do výziev zapojíme. Zároveň pracujeme na aktualizácii rozvojových dokumentoch (PHaSR, ÚPD, Komunitný plán) na nové plánovacie obdobie 2014 – 2020  tak, aby sme boli čo najlepšie pripravení v potenciálnej situácii prijímateľa NFP... Tiež musíme hľadať rezervy na strane vlastných príjmov, miestne dane, poplatky, predaj a prenájom majetku obce...Určite sú rezervy aj na strane výdavkov. Tento priestor sa však čím ďalej, tým viac zužuje a všeobecné šetrenie sa stalo takmer „národným športom“. Šetreniu verejných zdrojov už rozumie asi každý a vidí ho najmä v znižovaní personálu a platoch pracovníkov štátnej a verejnej správy. Prvé úspechy sa už prejavili v štrajku lekárov, neskôr zdravotných sestier a iných pracovníkov v zdravotníctve, v čerstvej pamäti máme štrajk pedagogických pracovníkov... Rok 2013 bude aj pre našu obec určite veľkou výzvou. Som presvedčený, že výzvu úspešne zvládneme!
 9. Z dotácie získanej z rezervy predsedníčky vlády SR sme nakúpili potrebný materiál a prevažne s vlastnými pracovníkmi a pracovníkmi malých obecných služieb sme začali s prácami s rekonštrukciou obecného domu na hrnčiarsku dielňu (dom na Nám.mieru č.40), kde v priestoroch bývalej predajne mäsa chceme zriadiť turistickú informačnú kanceláriu, prostredníctvom ktorej mienime našu obec propagovať ako turistickú destináciu. Základnej organizácii záhradkárov obec poskytla na výpomoc pracovníkov na pomocné i odborné práce pri rekonštrukcii priestorov na vinotéku a úpravu hygienického zariadenia. Prvé lastovičky sa zjavili aj v poskytovaní ubytovacích služieb a viacerí vlastníci pukanských ľochov sú ochotní tieto unikátne pivnice ukázať návštevníkom a tiež ich pohostiť. Miestny výrobcovia keramiky Peter Schwarc, Vladimír Weinciller, debnár Ladislav Hruškovič, múzeum keramiky Jána Franka či úspešní účastníci televíznych relácií a súťaží o varení pani Anna Zorvanová a pán Peter Klinko majú v  tejto oblasti bohaté skúsenosti. Osobne som bol s účastníkmi zájazdu Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty a presvedčil som sa, že naša obec má čo ukázať a aj primerane návštevníkov pohostiť. A som presvedčený, že máme oveľa väčší potenciál na uplatnenie v turistickom ruchu...

Pokúsil som sa v krátkosti zhodnotiť uplynulé dva roky. Neočakávam, že všetci budú so mnou súhlasiť. Preto som vedome vychádzal iba z overiteľných faktov a v jednotlivých bodoch som sa pridržiaval programového vyhlásenia schváleného obecným zastupiteľstvom. Osobne som presvedčený, že do volieb by mal ísť kandidát uchádzajúci sa o zvolenie do verejnej funkcie s programom čo chce v tejto pozícii urobiť. Ak sa s programom stotožní čo najviac voličov, mal by byť do nej zvolený a na konci volebného obdobia by mal urobiť „odpočet splnených (nesplnených) sľubov“ a  výsledok takéhoto odpočtu by mal byť smerodajný v jeho ďalšej politickej kariére!


Mgr. Marian Pacher,
zástupca starostu obce


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17948763

Úvodná stránka