Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. Vytlačiť
 

Thermospol, s.r.o.

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM  VYHLASOVATEĽ  TRVÁ:

1.Predmetom návrhu zmluvy bude

dlhodobý prenájom

Thermospol, s.r.o. so sídlom Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec, IČO 36715883 - tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v obci Pukanec (budova kotolne, pozemok, technologické zariadenie plynovej kotolne a rozvody) Záhradná 4, 935 05  Pukanec.

2. Súťažiaci ponúkne výšku ročného nájmu, ktorá bude predmetom zmluvy o dlhodobom prenájme.

OSTATNÉ  SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY:

3. a) Súťažiaci predloží kalkuláciu predpokladaných nákladov na rekonštrukciu tepelného hospodárstva (technológia, rozvody)

3.  b)  Súťažiaci podrobne špecifikuje použitú technológiu na rekonštrukciu tepelného hospodárstva (technológia, rozvody)

3. c)    Súťažiaci predloží analýzu ceny tepla konečným spotrebiteľom po rekonštrukcii tepelného hospodárstva na 1-, 2-, 3- a 4-izbový byt.

3. d)    Súťažiaci predloží analýzu navýšenia fixnej zložky ceny tepla + dobu odpisovania (zvlášť technologického zariadenia kotolne a rozvodov).

3. e)    Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31.12.2017.

3. f)     Súťažiaci sa zmluvne zaviaže zrealizovať rekonštrukciu tepelného hospodárstva najneskôr do 31.12.2018.

3. g)    Súťažiaci uvedie dĺžku praxe v tepelnom hospodárstve a referencie.

3. h)    Súťažiaci v prípade úspešnosti, nesmie tepelné hospodárstvo postúpiť tretej osobe.

4. Technické informácie o tepelnom hospodárstve Thermospol, s.r.o. poskytne konateľka spoločnosti Eva Nemcová a starosta Obce Pukanec Ing. Ján Rievaj, tel. č. 0944 309 868, s ktorými je možné dohodnúť prístup k tepelnému hospodárstvu za účelom obhliadky.

- dané priestory sú vyhradené pre tepelné hospodárstvo na sídlisku Záhradná v Pukanci

5. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu "Thermospol, s.r.o., Námestie mieru 11/6, 935 05 Pukanec" v zalepenej obálke a s výrazným označením "súťaž: dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.“

na adrese Záhradná 4, 935 05  Pukanec. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením "prihláška do súťaže", kde okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.).

6. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 7.12.2017 o 12,00 hod.

7. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr 12.12.2017.

8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

10. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

12. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené oznamom na úradnej tabuli Obce Pukanec, na internetovej stránke www.pukanec.sk, www.thermospol.sk, na webovej stránke Slovenského zväzu výrobcov tepla a v regionálnej tlači Levicko.

13. Návrh zmluvy musí byť v súlade s minimálnym obsahom zmluvy, ktorý je prílohou obchodnej verejnej súťaže.

14. Vyhodnotenie návrhov: Pre účely vyhodnotenia je poradná komisia (Ing. Juraj Vilček, Ing. Ján Rievaj, Eva Nemcová, člen dozornej rady Miroslav Ďurica, zapisovateľka Mgr. Ž. Kyseľová, zástupcovia domových dôverníkov zo sídliska Záhradná, poslanci OZ v Pukanci, nezávislý odborný poradca v tepelnom hospodárstve.

15. Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať záujemcu o bližšie vysvetlenie jednotlivých ustanovení návrhu, ktorý záujemca zašle vyhlasovateľovi najneskôr do 3 pracovných dní. Nezaslanie vysvetlenia jednotlivých ustanovení návrhu alebo nezaslanie vysvetlenia jednotlivých ustanovení v termíne do 3 pracovných dní sa považuje za porušenie podmienok OVS.

16. Záujemca znáša svoje náklady vzniknuté účasťou v OVS výlučne sám a nie je oprávnený požadovať od vyhlasovateľa akúkoľvek náhradu alebo preddavok na náklady účasti alebo odmenu za účasť v OVS.

Prílohy:

 1. Znalecký posudok č. 111/2017
 2. Čestné prehlásenie o neexistencii konfliktu záujmov s vyhlasovateľom – vzor
 3. Prehlásenie záujemcu o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti – vzor

Eva Nemcová

Konateľka spoločnosti Thermospol, s.r.o.

Znalecký posudok č. 111/2017 Znalecky_posudok_111_2017.pdf Znalecky_posudok_111_2017.pdf (9.9 MB)
Prehlásenie záujemcu o neexistencii konfliktu záujmov s vyhlasovateľom Priloha_c_2.rtf Priloha_c_2.rtf (43.8 kB)
Prehlásenie záujemcu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých Priloha_c_3.rtf Priloha_c_3.rtf (45.1 kB)

 
 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

Aktualizované

11. 10. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č. 10/2018-1 na prenájom majetku

  17.9.2018 viac
 • Zámer č.9/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č.8/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č. 7/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č.6/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č. 5/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

15902723

Úvodná stránka