Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Poplatky TKO, cintorínske poplatky, trhovisko

zodpovedná pracovníčka

Bc. Elena Lokšová

Tel: +421 36 6330960
Mobil: +421 911 857 777

E-mail: elena.loksova@pukanec.sk

Prízemie Obecného úradu


 

Poplatky TKO

Obec Pukanec vyberá poplatky za TKO v zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia obce.

V rámci oznamovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť vznik a zánik poplatkovej povinnosti, zmenu adresy trvalého pobytu aj zmenu adresy na doručovanie písomností do 30 dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.

Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku a spĺňajú podmienky na jeho zníženie k 1. januáru, sú povinní predložiť oznámenie s dokladmi do konca januára.

Ak dôjde k zmene poplatkovej povinnosti v priebehu roka, poplatník ju zdokladuje do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Žiadosti predložené po termíne, správca poplatku nebude akceptovať.

Poplatky za TKO do 20 € sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak poplatok prevyšuje 20 €, prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná do 30.júna.

Poplatky je možné platiť:


 

Úsek správy poplatkov TKO

 • Vyrubuje miestne poplatky v zmysle platného VZN, sleduje sadzbu poplatkov, podmienky, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, miesto pre zaplatenie poplatkov, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov,
 • vykonáva správu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb, fyzických osôb s trvalým a prechodným pobytom na územíobce,
 • vykonáva správu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov fyzických osôb, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (byt, nebytový priestor, záhradný a viničný domček, záhrada, vinica)
 • organizačne zabezpečuje zber veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu,
 • vyhotovuje a zasiela platobné rozhodnutia poplatníkom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
 •  v rámci správy poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona SNR č. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov na tomto poplatku, následne zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom súdneho exekútora.

 

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Pukanec

Cintorínske poplatky

 • Zabezpečuje evidenciu hrobových miest,
 • vyhotovuje nájomné zmluvy za hrobové miesta,
 • vyberá poplatky za hrobové miesta.

 

Uzatvorené nájomné zmluvy za hrobové miesta

 


 

Trhovisko

 • Kontroluje potrebné podklady k predaju na trhovisku
 • vystavuje povolenie na predaj
 • nahlasuje príslušným orgánom v zmysle zákonov.

 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17945067

Úvodná stránka