Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Na pol cesty ... - pokračovanie

Na pol cesty... pokračovanie

Vo februári som naznačil pokračovanie príspevku "na pol cesty..." na tému "rozmnožovanie zdrojov". Od toho času sa mnohé zmenilo, ale moje presvedčenie o správnosti názoru na jediné možné (a zároveň úspešné) riešenie tejto otázky ostáva nemenné. Naďalej som presvedčený o potrebe (ba nevyhnutnosti) plánovania, maximálneho  šetrenia (na financovanie spoluúčasti), sledovanie výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov (NFP) z fondov EÚ a iných grantových schém (externých zdrojov) a mať v predstihu pripravené „podporné dokumenty“ ako projektové dokumentácie (PD), aktuálne stanoviská, vyjadrenia, potvrdenia, povolenia a rozhodnutia kompetentných orgánov a organizácií, ktoré obyčajne tvoria povinnú prílohu takýchto žiadostí.
Pri uvedomení si skutočných (voľných) vlastných zdrojov obce si musíme byť vedomí svojej neschopnosti financovania (takmer) akejkoľvek investičnej akcie. A bez nich je nemožné zabezpečiť rozvoj obce. Teda sa musíme snažiť získať na akcie NFP. Aby to bolo aspoň trochu reálne musia preto tieto (naše potreby) korešpondovať so zámermi poskytovateľa NFP (potreba poznania "vyšších plánovacích dokumentov"), mať s nimi zosúladené vlastné plánovacie dokumenty (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHaSR, komunitný plán sociálnych služieb, územný plán obce - ÚPD...a ďalšie), byť v predstihu technicko-administratívne pripravení (spracované PD, aktuálne a platné podporné dokumenty a doklady) a mať vlastné finančné zdroje na spoluúčasť, ktorá je obyčajne 5% nákladov na akciu. Na prvý pohľad takáto spoluúčasť vyzerá veľmi priaznivo. Ale naozaj iba na prvý pohľad! Uvediem príklad. Pôvodná zmluva o poskytnutí NFP na Revitalizáciu podpísaná medzi obcou Pukanec a poskytovateľom NFP bola na viac ako 800 tisíc EURO, teda spoluúčasť obce by predstavovala cca 42 tisíc EURO bez DPH. S DPH by spoluúčasť predstavovala viac ako 50 tisíc EURO... Ročný príjem obce na vlastných daniach je okolo 45 tisíc EURO, priemerný mesačný príjem obce z podielových daní okolo 39 tisíc EURO – na porovnanie. A už to až tak priaznivo nevyzerá. Ale nedá mi nepripomenúť, že za vložených vlastných 50 tisíc EURO získať dielo v hodnote viac ako 1 milión EURO je veľmi dobrá „kúpa“ aj podľa mňa! Takáto je jediná správna a aj jediná možná (aspoň podľa mňa) cesta ako zabezpečiť rozvoj našej obce. Teda zhrnutie. Rozvoj obce je možné úspešne zabezpečiť realizáciou vopred plánovaných, administratívno-technicky pripravených akcií financovaných pomocou úspešne získaných NFP z externých zdrojov spolufinancovaný z existujúcich voľných vlastných finančných prostriedkov plánovite vytváraných na tento účel.
Poznámka na okraj. Ak by obec plánovite vytvárala "fond na spolufinancovanie" vo výške ročného výberu vlastných daní (45 tis.€) pri realizovaní plánovaných akcií za podmienky úspešnosti pri získavaní NFP by ročne mohla nadobudnúť dielo v hodnote 900 tisíc EURO (viac ako 27 miliónov slovenských korún)! A tento stav vôbec nepovažujem za nereálny!
V mesiaci marec sa  v našej obci uskutočnili doplňujúce voľby starostu obce. Zároveň zložením sľubu novozvoleného starostu obce zaniklo moje poverenie zastupovaním starostu obce. V období od volieb starostu do času zloženia sľubu novozvoleného starostu som ešte vykonal neodkladné úkony ako štatutárny zástupca obce. Pre zachovanie kontinuity časovo limitovaných krokov pri získaní NFP pre „Revitalizáciu námestia“ som podpísal Zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác firmou VIALLE Levice v hodnote 406 800 EURO, ktorej predloženie na SO/RO NSK bolo spolu s jej zverejnením na webovej stránke obce a oznámením vo vestníku ÚVO poslednou podmienkou pre ukončenie kontroly priebehu verejného obstarávania. O priaznivom výsledku kontroly priebehu VO bola obec informovaná mailom doručeným dňa 2.apríla 2013. Obec získala NFP spolu vo výške cca 415 tis. EURO (12,5 milióna slovenských korún) pri finančnej spoluúčasti vo výške 21 850 EURO (658 tis. Slovenských korún). V záujme dodržania časového harmonogramu projektu a tiež v súvislosti zmeny štatutárneho orgánu obce som podpísal a doručil na SO/RO NSK "žiadosť o zmenu projektu", aby mohol byť ešte v lehote podpísaný dodatok zmluvy o poskytnutí NFP už novozvoleným starostom.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali najmä posledných šesť mesiacov a bez pomoci ktorých si neviem ani predstaviť úspešné zavŕšenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác na "Revitalizácii námestia" a tým aj za možnosť "na poslednú chvíľu" získať pre obec nenávratný finančný príspevok v nie malej výške. Tiež ďakujem tým, ktorí ma odovzdaním svojho hlasu 9. marca podporili v doplňujúcich voľbách starostu obce. Počul som - sme vraj "iní". Ďakujem Vám za tú "inakosť" ! Zároveň chcem ubezpečiť všetkých, že budem naďalej pracovať v prospech našej obce a jej obyvateľov.
V neposlednom rade chcem popriať novozvolenému starostovi a jeho najbližším spolupracovníkom veľa úspechov v náročnej práci.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Marian Pacher
poslanec OZ


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17993663

Úvodná stránka